Miasto kontra deweloper. Ciąg dalszy sporu o inwestycję przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

Martyna Czerwińska, MG, BT, el | Utworzono: 2021-06-12 10:20 | Zmodyfikowano: 2021-06-12 10:20
A|A|A

fot. Patrycja Dzwonkowska

Oświadczenie dewelopera, które publikujemy w całości poniżej, to odpowiedź na deklarację prezydenta Jacka Sutryka, który zaproponował odkupienie działki lub jej zamianę, po tym jak mieszkańcy miasta oprotestowali inwestycję przy rekreacyjnym terenie AWFu. W miejscu starych basenów, które są właśnie wyburzane, planowana jest budowa akademika z podziemnym garażem. Temu sprzeciwiają się mieszkańcy i aktywiści. Miasto do tej pory podkreślało, że ma związane ręce, bowiem teren na którym planowana jest inwestycja należał do AWF i w 2015 roku został sprzedany przez uczelnię. To w wyniku tej transakcji planowana jest nowa zabudowa sprzedanego obszaru. W czwartek pojawiły się nowe informacje, magistrat ogłosił, że zamierza działać, o czym opowiadał nam Tomasz Myszko-Wolski.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się także z wnioskiem do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wszczęli procedurę wpisania zespołu basenów do rejestru zabytków. Samo wszczęcie tej procedury z automatu wstrzymuje trwającą inwestycję. W przesłanym w sobotę oświadczeniu Dolnośląskie Inwestycje grożą, że jeśli prezydent uniemożliwi sfinalizowanie inwestycji to deweloper podejmie kroki prawne. - Łącznie z dochodzeniem wielomilionowych odszkodowań nie tylko z tytułu poniesionych już nakładów, ale także z tytułu utraconych korzyści - czytamy w stanowisku. Deweloper wylicza za co już musiał zapłacić i jakie ma zobowiązania. Podkreśla też, że miasto miało prawo pierwokupu działki i z niego nie skorzystało. Podkreśla również, że firma otrzymała wszystkie niezbędne zgody na budowę, łącznie ze zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który stwierdził, że projekt nie narusza zasad ochrony zabytków. Na końcu inwestor apeluje do prezydenta o ponowne przeanalizowanie sprawy i proponuje spotkanie. Do sobotniego oświadczenia odniósł się Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. - W tej sytuacji miasto podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i będzie się starało wpisać obiekt do rejestru zabytków - zapowiada:

Przeciw budowie protestuje wielu mieszkańców, urbanistów i architektów. Pod petycją w tej sprawie podpisało się 4,5 tys. osób. 

POSŁUCHAJ NASZEJ AUDYCJI:

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Oświadczenie spółki Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna we Wrocławiu ws. inwestycji na terenie Stadionu Olimpijskiego

"W odpowiedzi na opublikowane w dniu 10 czerwca 2021r. oświadczenie Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka ws. inwestycji na terenie Stadionu Olimpijskiego, wyrażamy zdziwienie wobec przedstawionego przez Pana Prezydenta w przedmiotowym oświadczeniu stanowiska, wyrażającego sprzeciw wobec realizacji przez spółkę Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna we Wrocławiu zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 1/8, AM-9, obręb Zalesie, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu. Jesteśmy również zaniepokojeni deklaracją Pana Prezydenta podjęcia działań zmierzających do wstrzymania rozpoczętych przez Spółkę prac budowlanych związanych z w/w Inwestycją. Zarówno nabycie przez Spółkę prawa własności przedmiotowej działki, jak również uzyskanie pozwolenia na budowę Inwestycji jest rezultatem wydanych na przestrzeni ostatnich lat aktów prawnych i decyzji organów. Tymczasem, w świetle obecnej deklaracji Pana Prezydenta, jawią się one jako nie mające znaczenia prawnego. Podkreślenia wymaga, iż działka nr 1/8, AM-9, obręb Zalesie, została nabyta przez Spółkę w toku przetargu publicznego od Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, po uprzedniej rezygnacji przez Gminę Wrocław z wykonania prawa pierwokupu w/w nieruchomości na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 10360/14 z dnia 2 kwietnia 2014r. Realizację Inwestycji Spółka rozpoczęła na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia nr 842/2021 z dnia 16 marca 2021r. o udzieleniu pozwolenia na budowę domu studenckiego wraz z lokalami usługowymi w poziomie przyziemia oraz garażem podziemnym po rozbiórce dwóch budynków techniczno-gospodarczo-sanitarnych, niecek basenowych oraz trybun ze schodami terenowymi na działce 1/8, AM-9, obręb Zalesie przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
W przedmiotowej decyzji potwierdzono, że Inwestycja jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wrocław nr XLVI/1106/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu. Inwestycja wykazuje zgodność z zapisami MPZP w zakresie przeznaczenia, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dojazdu do terenu. Teren inwestycji zlokalizowany jest w jednostce 8US dla którego, zgodnie z §28 planu, ustalono przeznaczenie: kryte urządzenia sportowe, terenowe urządzenia sportowe, uczelnie wyższe, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego, usługi, zieleń parkowa, skwery, infrastruktura drogowa, obiekty infrastruktury technicznej. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego wraz z częścią usługową na terenie 8US stanowi zatem jedną z grup przeznaczenia podstawowego przedmiotowego terenu i taka treść planu wraz z załącznikiem graficznym została zaakceptowana bez uwag, czego dowodem jest:
- załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/1106/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu, informujący, że do projektu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono uwag,
- postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 275/2013 z dnia 26 marca 2013r., o uzgodnieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zarówno co do części tekstowej, jak i graficznej projektu, ze wskazaniem w uzasadnieniu, iż przedłożony projekt planu nie narusza zasad ochrony zabytków. W celu przybliżenia założeń naszego projektu informujemy, że nasza Inwestycja, tak jak trzy wcześniej już przez nas zrealizowane projekty domów studenckich we Wrocławiu, składać się będzie z lokali zamieszkania zbiorowego, lokali usługowych oraz powierzchni towarzyszących, w tym, stref do wspólnej nauki i wypoczynku, rowerowni oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym. W części usługowej zlokalizujemy funkcje uzupełniające infrastrukturę sportową Akademii Wychowania Fizycznego. Rozpoczęliśmy już rozmowy z podmiotami zainteresowanymi świadczeniem usług w zakresie fizykoterapii, rehabilitacji ruchowej, siłowni oraz szerokiego wachlarza usług z zakresu medycyny sportowej. W budynku znajdą się także miejsca na dwa obszerne lokale gastronomiczne, których tak bardzo oczekują Wrocławianie po aktywności sportowej czy rekreacyjnej. Budynek kompozycyjnie stanowi prosty układ brył w układzie horyzontalnym. Jest złożony z dwóch podłużnych i dwóch poprzecznie ułożonych prostopadłościanów. Na elewacji zastosowano artykulację zaczerpniętą ze stylistyki modernistycznej w postaci prostych podziałów pionowych i poziomych, wprowadzono także formę pionowych lizen jako nawiązanie do stylistyki modernistycznej występującej w obszarze zespołu urbanistycznego Terenów Olimpijskich. Od strony ul. Paderewskiego budynek wkomponowano w nasyp, w celu odtworzenia skarpy jako elementu historycznie ukształtowanego terenu, wskazanego w decyzji rejestru zabytków nr A/4225/457/Wm. Skarpa pełni funkcję rekreacyjno- wypoczynkową dostępną dla wszystkich użytkowników. Wejścia do budynku od strony skarpy podkreślają profil wału ziemnego i nawiązują w formie do bram stadionowych.
Rozpoczęcie działań realizacyjnych poprzedzone zostało uzyskaniem przez Spółkę wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkują wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tj.:
- decyzją nr 708/2020 z dnia 7 września 2020r. Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia konserwatorskiego na budowę domu studenckiego wraz
z lokalami usługowymi w poziomie przyziemia oraz garażem podziemnym po rozbiórce dwóch budynków techniczno-gospodarczo–sanitarnych, niecek basenowych oraz trybun ze schodami terenowymi na działce 1/8, AM-9, obręb Zalesie przy al. Paderewskiego 35,
- decyzją nr 1317/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia konserwatorskiego na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z Inwestycją na działce 1/8, AM-9, obręb Zalesie przy al. Paderewskiego 35,
- w opinii z dnia 7 września 2020r. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia uznał, że dla Inwestycji nie mają zastosowania przepisy rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
- w pismach z dnia 3 lipca 2020r. oraz 21 października 2020r. Dolnośląski Wojewódzki konserwator Zabytków we Wrocławiu określił warunki postępowania w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych zabytków archeologicznych,
- postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku wymienionego w §12 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
- w dniu 2 lutego 2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód z wykopów budowlanych, zgodnie z ustaleniami art. 394 ust. 1 pkt 5-8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
- w dniu 4 lutego 2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało opinię dotyczącą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
o który mowa w art. 389 pkt 2 w zw. z art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
- w dniu 28 stycznia 2021 uzgodniono z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu warunki dostawy wody, odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- w dniu 1 grudnia 2020r. uzgodniono z Polską Spółką Gazową Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci gazowej,
- w dniu 29 września 2020r. uzgodniono z Tauron Dystrybucja S.A Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci elektrotechnicznej,
- w dniu 16 października 2020r. uzgodniono z Tauron Dystrybucja S.A. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej,
- w dniu 31 października 2020r. uzgodniono z Orange Polska S.A. Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej budynku,
- w dniu 31 października 2020r. uzgodniono z Orange Polska S.A. Warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
– w dniu 1 marca 2020r. uzgodniono z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta połączenia działki nr 1/8 z drogami publicznymi,
- w dniu 01.03.2021r. podpisano z Gminą Wrocław umowę na przebudowę skrzyżowania ulic Mickiewicza i Godebskiego.
Wszystkie wymienione powyżej decyzje, opinie, uzgodnienia wydane zostały przy uwzględnieniu uwarunkowań związanych z realizacją Inwestycji w kompleksie Terenów Olimpijskich, wpisanych obszarowo do rejestru zabytków decyzją nr A/4225/457/Wm z dnia 14 czerwca 1991 roku i były przedmiotem analizy w postępowaniu administracyjnym, które zakończyło się wydaniem przez Prezydenta Wrocławia decyzji o udzieleniu Spółce wyżej opisanego pozwolenia na budowę.
Niezrozumiałe jest dla nas obecne stanowisko Pana Prezydenta Wrocławia, kwestionujące zasadność decyzji nr 842/2021 z dnia 16 marca 2021r. i wyrażające sprzeciw wobec planów inwestycyjnych Spółki na nieruchomości przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu, w sytuacji, gdy decyzję w tej sprawie wydał Pan Prezydent. Taką postawę poczytujemy jako naruszenie zasady zaufania do organów samorządu terytorialnego oraz zasady pewności prawa. W tym miejscu ponownie zaznaczamy, że rozpoczęliśmy już realizację Inwestycji zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i na obecnym etapie nie jest możliwa zmiana naszych planów inwestycyjnych. Nie możemy również zaakceptować propozycji Pana Prezydenta odkupienia działki przez Miasto po cenie, za którą nabyliśmy ją od Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ponieśliśmy bowiem wielomilionowe nakłady, nie tylko na zakup przedmiotowej działki, na której Inwestycja jest realizowana, ale także na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym wielu koncepcji architektonicznych, poprzedzających ostateczną wersję naszego projektu, na realizację wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie naszej inwestycji i koszty uzgodnień w zakresie infrastruktury, na wykonanie zatwierdzonej decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków wycinkę zieleni, prace wyburzeniowe i rozbiórkowe oraz wiele innych w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji, w tym między innymi wysokie koszty utrzymania kadry inżynierskiej oraz aktywizację działań sprzedażowych i marketingowych. Zaciągnęliśmy także szereg zobowiązań wobec instytucji finansowych, firm budowlanych i co najważniejsze wobec naszych Klientów, przyszłych nabywców wybudowanych przez nas lokali zamieszkania zbiorowego.
Spółka Dolnośląskie Inwestycje została powołana w 2012 roku do realizacji budynków zamieszkania zbiorowego, pełniących funkcję domów studenckich. Do tej pory zrealizowaliśmy we Wrocławiu trzy obiekty tego typu w bardzo prestiżowych lokalizacjach. W obiektach pod nazwą Starter zarządzamy dziś bazą blisko 1000 miejsc noclegowych, które dedykowane są w pierwszej kolejności do studentów oraz pracowników naukowych uczelni wyższych. W obiekcie Start Park nie tylko będziemy zarządzać najmem na rzecz nabywców lokali, ale także pozostaniemy zarządcami wybudowanego kompleksu. Wobec poniesionych już na obecną chwilę bardzo wysokich kosztów związanych z realizacją Inwestycji, działania uniemożliwiające jej sfinalizowanie zmusiłyby nas do podjęcia zdecydowanych kroków prawnych, łącznie z dochodzeniem wielomilionowych odszkodowań nie tylko z tytułu już poniesionych nakładów, ale także z tytułu utraconych korzyści. Mając powyższe na względzie wyrażamy nadzieję na ponowne przeanalizowanie przez Pana Prezydenta zasadności podjęcia działań zmierzających do wstrzymania realizacji naszej Inwestycji. Jednocześnie deklarujemy gotowość spotkania i rozmowy z Panem Prezydentem"

Dariusz Wilczewski
Prezes Zarządu
Dolnośląskie Inwestycje S.A.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~AjWaj
2021-06-14 09:41:57
z adresu IP: (89.71.xxx.xxx)
Ocena: 3
Może ktoś mnie oświeci i powie kto mieszka we Wrocławiu, że przez tyle lat w wyborach samorządowych ludzie wybierają tą samą opcję, która nie działa w interesie mieszkańców??? Nie mogę tego zrozumieć, jak można tak działać na własną szkodę.
~Pan Sutryk
2021-06-13 19:54:45
z adresu IP: (80.49.xxx.xxx)
Ocena: 15
mydli wszystkim oczy. Udaje, że stara się zablokować budowę apartamentowca na Stadionie Olimpijskim, a tak naprawdę jego urzędnicy wydali na nią zgodę. Udaje dobrego pana. Ja poczekam, wszak po owocach ich poznacie. Wybory już blisko.
~AjWaj
2021-06-13 18:16:08
z adresu IP: (89.71.xxx.xxx)
Ocena: 13
Dlaczego we Wrocławiu jest tyle ciemnego ludu i pożytecznych idiotów??? Drodzy Mieszkańcy, czy Wy tego nie rozumiecie, że tzw. układ wrocławski nie działa w Waszym interesie i ma Was głęboko w czterech literach!!! Sutryk został namaszczony przez Dutkiewicza, Dutkiewicz przez Zdrojewskiego, przecież za tym wszystkim stoją cały czas ci sami ludzie!!! MIESZKAŃCY WROCŁAWIA obudźcie się w końcu, nie działajcie na własną szkodę i zacznijcie głosować w wyborach samorządowych na uczciwych i mądrych ludzi!!! Sutryk musi odejść!!!
~qra
2021-06-13 17:51:16
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 11
zanim Ministerstwo Kultury pochyli się nad tym wnioskiem to tam już będą fundamenty wylane... a za wielomilionowe odszkodowanie dla dewelopera powinien zapłacić prezydent z własnej kieszeni
~Andrzej 64
2021-06-13 14:33:24
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 10
Dobrze wam, jeszcze trochę będziecie mieć niemieckie wodociągi, cieplownie i komunikację miejską nie żałuję was co wybraliscie to macie ????????????
~////
2021-06-13 11:32:55
z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ocena: 18
@~Ale dlaczego atakujecie. Ludzie uwierzyli, że kandydat popierany przez PO czy KO jest pro- obywatelski. Nic bardziej mylnego. Podobna sprawa dotyczy tramwaju na Rogowskiej. Ludzie nowego sutryczego rozwiązania nie chcą (poza paru nawiedzonymi aktywistami). Chcą, co wyrazili na konsultacjach społecznych, zachowania pierwotnej trasy (do ROD Tysiąclecia, ewentualnie jej przedłużenia w kierunku Muchoboru Wielkiego). Sutryk i tu ma gdzieś obywateli, zrobi tak jak on chce i co mu zrobicie? :))))))))))))))))
~Ale dlaczego atakujecie
2021-06-13 09:28:05
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 4
prezydenta, na którego głosowaliście? Dlaczego jego wybraliście skoro było wiadomo, że Mirka Stachowiak byłaby o wiele lepsza i skuteczniejsza.... Większość Polaków nie może tego zrozumieć. Jakim trzeba być idiotom, aby uskuteczniać antypis....
~Patologia Obywatelska
2021-06-13 09:07:39
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 21
Dlaczego w tym mieście działa dwóch konserwatorów zabytków, którzy wydają sprzeczne decyzje?
~Kilijanek
2021-06-13 07:17:12
z adresu IP: (89.64.xxx.xxx)
Ocena: 18
Historyjka dla naiwnych. Przecież to miejski konserwator zabytków wydał decyzję sprzeczną z opinią wojewódzkiego konserwatora. Układ ma się świetnie. Sutryk jest za to odpowiedzialny.
~Uważny
2021-06-12 19:37:10
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 2
Kłopot ma deweloper Wilczwewski, król mikro-kl
~fachowiec
2021-06-12 16:20:48
z adresu IP: (83.30.xxx.xxx)
Ocena: -8
Rychło w czas. Z dwojga złego lepszy jest ten akademik niż kupa gruzu porośniętą krzakami.
~////
2021-06-12 15:51:33
z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ocena: 23
Nikt tak nie dał publicznie w twarz, jak Dariusz Wilczewski z Dolnośląskich Inwestycji. Zaniedbania Sutryka widać jak na dłoni. PS. A Sutryk już wrócił z Rzeszowa? Bo nie za bardzo wiadomo, jakiego on Ci jest prezydentem miasta. Wrocław się sypie, a ten na pierogi jedzie sutryczyć.
~Albert
2021-06-12 14:19:40
z adresu IP: (83.4.xxx.xxx)
Ocena: 19
Cały Wrocław, Pafawag to Archicom (żona Dutkiewicza - architekt dla nich projektuje), Stadion Olimpijski to AWF i jak się przeanalizuje proces przekazania stadionu Uczelni ( za zero) a następnie odkupienie jego części za 17 ml a potem kolejne decyzje p.Dutkiewicza, zamieszanie w sprawę p.Hawrylak, p.Bluja to wszystko robi się wyjątkowo przejrzyste. P. Sutryk jest niestety beneficjentem wrocławskiego układu bo nie miał na tyle siły ażeby to przerwać.
~////
2021-06-12 13:16:23
z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ocena: 9
Co by nie było, wrocławianom gratuluję udanego wyboru prezydenta. Bez wyboru wrocławian, nikt by nie zdemolował terenów olimpijskich. Brawo Wy.
~ekoeko
2021-06-12 10:55:20
z adresu IP: (31.11.xxx.xxx)
Ocena: 23
$utryk ma za nic zielone tereny Wrocławia. Liczy się tylko kasa i to co jest na Fejsbooku.
~////
2021-06-12 10:42:02
z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ocena: 0
Podsumowując; Sutryk ma kota...
~Wrocek
2021-06-10 21:18:24
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 20
Przypomnijmy, że to Prezydent Wrocławia wydaje pozwolenia na rozbiórkę oraz pozwolenia na budowę, jak w tym przypadku. Występowanie do konserwatora zabytków po wyburzeniu, na które dało się pozwolenie to ewidentne zagranie pod publikę i niewątpliwie jakieś rozdwojenie jaźni Prezydenta. Panie Prezydencie kogo chcesz oszukać ? O tym co Pan robi świadczą gruzy przedwojennych basenów. No ale zaprzyjaźniony developer będzie zadowolony i kasa popłynie szerokim strumieniem, a ci co marudzą i protestują to jak Pan to mówi "chłopcy w krótkich spodenkach". Ci chłopcy będą pamiętać jak będzie się Pan starał o ich głosy na kolejną, nieudaną, kadencję.
~Wojciech
2021-06-10 20:54:03
z adresu IP: (188.33.xxx.xxx)
Ocena: 40
Chrońmy obiekty sportowe przed deweloperami. Historia Stadionu Ślęzy na Wróblewskiego, Pafawagu na Hallera, powtarza się na Olimpijskim. Skandal !!!
~Mam nadzieję, że
2021-06-10 20:06:18
z adresu IP: (80.49.xxx.xxx)
Ocena: 10
nikt nigdy nic nie wybuduje na Stadionie Olimpijskim.
~KONRAD
2021-06-10 18:59:27
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 16
Refleks szachisty jak zwykle u władz miejskich.Obecnie to już musztarda po obiedzie.Po kompleksie basenów została dziura w ziemi i kupa gruzu.Miasto,AWF i deweloper to wasze dzieło...
~Agap
2021-06-10 16:57:32
z adresu IP: (188.47.xxx.xxx)
Ocena: 14
Nie ma co wpisywać bo rozebrać już zdążyli i o to chodziło
~Piter
2021-06-10 16:24:14
z adresu IP: (185.186.xxx.xxx)
Ocena: 21
Jestem przekonany, że i tak akademik powstanie a obecne działanie jest tylko na pokaz. Sprawa przyschnie, odwoła się konserwatora i będzie to co zaplanowano. Mam nadzieję, że się mylę aczkolwiek z ciekawości warto obserwować sytuację.
~Anotak
2021-06-10 15:38:33
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 22
W czas i w porę. Szkoda tylko ze wszystko już zostało wyburzone wiec ratuje się dla zachowania pozorów przyzwoitości
~hammond
2021-06-10 13:13:39
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 30
A sprawą powinno się zająć CBA.
~Wrocek
2021-06-10 12:07:47
z adresu IP: (83.15.xxx.xxx)
Ocena: 33
Rychło wczas. Na Prezydenta Sutryka wpływają tylko posty na FB i programy w TV. Wtedy od razu On i jemu podlegli latają jak poparzeni. Niejeden urzędnik stracił stołek za niepochlebne posty na FB. Niezłe jaja. Podstawą działania Pana Prezydenta jest propaganda.
~Wnikliwy obserwator
2021-06-10 12:01:02
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 34
A wcześniej Sutryk mówił "nic się nie da zrobić". Czyli co, wygląda na to, że pan prezydent kłamał?
Reklama