Konferencja Dni Gerontologii – Wrocław 2015

Radio Wrocław | Utworzono: 2015-09-08 14:50 | Zmodyfikowano: 2015-09-08 14:51
Konferencja Dni Gerontologii – Wrocław 2015 -

W dniach 21 – 22 września 2015 roku we Wrocławiu odbędą się Dni Gerontologii – Wrocław 2015. To interdyscyplinarna konferencja naukowa i prezentacja dobrych praktyk pracy z seniorami. Miejscem wydarzenia będzie gmach Instytutu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1. Organizatorami spotkania są: Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora.

Temu wyjątkowemu wydarzeniu patronują: Prezydent Miasta Wrocławia oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Odział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku objęły patronat naukowy nad przedsięwzięciem.

W dyskursie konferencyjnym pojawi się zarówno problematyka gerontologiczna widziana z perspektywy badań naukowych, jak i z obszaru dobrych praktyk gerontologicznych. Przewidziana jest sesja plakatowa oraz wizyty studyjne w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławia.

W pierwszym dniu są planowane wystąpienia nauczycieli akademickich z wrocławskich wszystkich wiodących uczelni wyższych. Zaprezentują oni dorobek naukowy ze swojej dziedziny, uwzględniając rysujący się nowy model społeczeństw obywatelskich i samorządowych, w którym przesuwa się faza późnej dorosłości ku późnej starości, a to powoduje zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych oraz wzrost roli seniorów w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej jest realizowane m.in. poprzez działania koordynowane w ramach Wrocławskiego Centrum Seniora. Spotkanie środowisk opiniodawczych w ramach tej sesji naukowej wpisuje się w harmonogram działań zmierzających do wypracowania komplementarnej Strategii w zakresie polityki senioralnej. Dopełnieniem stricte naukowej części Konferencji będzie debata „Centra Seniora jako placówki koordynujące lokalną politykę na rzecz osób starszych”. Przewidujemy w niej udział działających Centrów Seniora z Polski oraz przedstawicieli organizatorów takich placówek. Chcemy zorganizować platformę wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu tego typu instytucji, przybliżyć cele i misję, umożliwić wskazanie rozwiązań problemów tak organizującym się centrom, jak i sposoby diagnozowania i rozwiązywania spraw związanych ze środowiskami osób starszych.

W drugim dniu uczestnicy i goście tego spotkania będą mieli okazję skonfrontowania nauki z dobrymi wrocławskimi praktykami na rzecz społecznego udziału osób starszych. W czasie wizyt studyjnych kilkanaście różnych, pod względem struktury i realizowanych zadań, organizacji senioralnych, zaprosi uczestników Konferencji do zapoznania się z ich pomysłami rozwiązań skierowanych na wsparcie i aktywizację społeczną najstarszych mieszkańców Wrocławia.

Przedmiotem tej sesji naukowej będą zagadnienia gerontologiczne w długoterminowej perspektywie nowego modelu społeczeństw obywatelskich i samorządowych, w których ma miejsce i mieć będzie, przesunięcie fazy dorosłości życia ku późnej starości. Taki stan rzeczy powoduje, że zwiększa się uczestnictwo i zaangażowanie osób starszych w nasze życie społeczne. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wymiany doświadczeń i poglądów na temat strategii starzenia się ku przyszłości.

Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: Jak zagrożenia współczesnego świata wpływają na jakość starzenia się człowieka ? Jak tworzyć współczesną politykę senioralną w różnych środowiskach społecznych ?

Ponadto interdyscyplinarny wymiar tego zamierzenia, cyklicznego w założeniu organizatorów, to wytyczenie dalszej dobrej zmiany w kierunku:

• integracji środowisk senioralnych,
• prezentacji ich aktywności oraz świadomości wartości i potencjału grupy,
• integracji międzypokoleniowej (włączenie studentów i innych grup społecznych do szerszego zainteresowania się problemami demograficznymi naszego społeczeństwa)

Do uczestnictwa w Dniach Gerontologii – Wrocław 2015 zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś badacze i działacze w szeroko rozumianej przestrzeni senioralnej, czyli pracownicy wyższych uczelni, studenci, doktoranci, liderzy i członkowie organizacji senioralnych oraz administracji samorządowej.

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu założona została w 2014 roku. Skupia 15 UTW (2900 osób co stanowi 40% wszystkich słuchaczy UTW). Jej celem jest tworzenie platformy do współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji osób starszych. Członkowie Federacji deklarują chęć pomocy w wielowymiarowej aktywizacji seniorów opartej na kształceniu akademickim, doradztwie organizacyjnym oraz pozyskiwaniu finansów na działalność edukacyjną w ramach konkursów i programów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Federacja stawia sobie również za zadanie reprezentowanie osób starszych przed władzami lokalnymi i państwowymi (więcej informacji na: www.federacjautw.com.pl).

Wrocławskie Centrum Seniora od stycznia 2009 roku wchodzi w skład Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Wcześniej funkcjonowało jako program finansowany przez Gminę Wrocław. Centrum jest platformą wymiany informacji. Prowadzi liczne, długofalowe programy, które mają aktywizować osoby starsze. Działa na rzecz seniorów w mediach, środowisku pozarządowym i biznesowym. Do najważniejszych zadań WCS należy: prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów i portalu wertykalnego, tematycznego, tworzenie bazy Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku – udzielanie im merytorycznego i logistycznego wsparcia, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy, współpraca z wrocławskimi przedsiębiorcami oraz promocja „dobrych praktyk” na rzecz seniorów (więcej informacji na: www.seniorzy.wroclaw.pl).

 

 

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.