Nowe pieniądze unijne w DIP w 2018 roku [ROZMOWA]

BT, mat prasowe | Utworzono: 2018-01-24 14:40 | Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:40
A|A|A

fot. mat. prasowe

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie unijne?

Renata Granowska: Na dotacje będą mogły liczyć głównie projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, które są niezwykle ważne dla podnoszenia konkurencyjności gospodarki. W tym roku nie będzie środków na standardowe wsparcie rozwoju firm, czyli dofinansowanie inwestycji np. w ich rozbudowę, czy zakup nowych urządzeń . Natomiast zdecydowanie więcej unijnych pieniędzy będzie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych , tj. pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Kto może skorzystać ze środków na rozwój działalności badawczo-rozwojowej?

- Czekamy na wnioski B+R zarówno od przedsiębiorców jak i na projekty robione w partnerstwie. Wspieramy dofinansowaniem projekty realizowane we współpracy przedsiębiorstw w ramach konsorcjów z IOB, uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, podmiotami leczniczymi.

Działalność B+R to badania , inwestycje w działy badawcze, to komercjalizacja badań. Na jakie rodzaje działalności B+R będą tegoroczne dotacje?

- W tym roku będą trzy konkursy profilowane na obszar B+R. W lutym, dla Instytucji Otoczenia Biznesu , będzie ogłoszony konkurs na rozwój i profesjonalizację oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu, w tym projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R. To jest bardzo ważny obszar wsparcia. Zależy nam aby IOB mogły nie tylko nadążać za wyzwaniami stawianymi przez rozwijającą się gospodarkę, ale je wyprzedzać i stymulować działania innowacyjne. Z kolei w lipcu, dla przedsiębiorców i konsorcjów o których wcześniej wspomniałam będzie ogłoszony konkurs wspierający przedsiębiorstwa chcące rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Natomiast z końcem roku, tj. w listopadzie będzie można składać projekty na dofinansowanie inwestycji w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw , czyli np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach, wynikających m.in. z działania 1.2.A (działalność badawczo-rozwojowa).

Wdrożenie prac B+R w przedsiębiorstwach co to oznacza?

- Jest to pierwszy konkurs o takim profilu dotacyjnym. Konkurs 1.5.B dotyczy wdrożenia wyników B+R przedsiębiorstwa, czyli ich komercjalizacji. W tym przypadku nowe technologie, procesy, produkty, a także usługi, muszą wynikać z wcześniej przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych. W przypadku tego konkursu projekt ma być kontynuacją poprzednich działań podjętych przez Wnioskodawcę. Zatem przedsiębiorca musi posiadać wyniki prac B+R których efekty chce wprowadzić do bieżącej swojej działalności . Jeśli wnioskodawca w swoim projekcie nie wykaże kontynuacji, w postaci przeprowadzonych prac B+R, zakończonych sukcesem i ich planowanego wdrażania, pozyskanie dofinansowania może okazać się niemożliwe. Podsumowując , będzie to dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które w rezultacie pozwolą przedsiębiorcy wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty czy usługi.

Po raz kolejny w tej perspektywie przedsiębiorcy mogą rozpocząć lub rozwijać działalność B+R.

- Tak to czwarty konkurs, którym aktywizujemy rozwój przedsiębiorstw w sferze badań nad nowym produktem, czy usługą. Dofinansowanie będzie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, na innowacje technologiczne w tym pierwsze wdrożenie technologii, na opracowanie linii pilotażowych, czy też opracowanie demonstracyjnych prototypów. Dodatkowo będzie można również ocenić potencjał komercyjny projektu. Będą to też środki na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej. Jednym z ważniejszych elementów dokumentacji składanego projektu jest agenda badawcza. Powinna ona zawierać szczegółowy plan prac, jakie zostaną zrealizowane podczas projektu i w okresie jego trwałości.

Jakie środki będą przeznaczone na dotacje na B+R?

- Sumując alokacje tych trzech konkursów jest to kwota ponad 92,6 mln zł. W tym na działalność B+R (konkurs 1.2.A) kwota ponad 20,5 mln zł, na rozwój i profesjonalizację IOB będzie do wykorzystania ponad 17,5 mln zł (konkurs 1.2.D), najwięcej, bo aż ponad 54,6 mln zł będą mogli o trzymać przedsiębiorcy na wdrożenie wyników prac B+R (konkurs 1.5.B)

Czy będzie jeszcze jakieś wsparcie dla przedsiębiorców?

- Tak, choć bezpośrednimi beneficjentami będą samorządy, instytucje otoczenia biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, uczelnie, lokalne grupy działania. We wrześniu ogłosimy konkurs na przygotowanie terenów inwestycyjnych na infrastrukturę i środki trwałe niezbędne do prowadzenia na tych terenach działalności gospodarczej. Lepiej przygotowane obszary pod przyszłe inwestycje to rozwój przedsiębiorczości w regionie. Konkurs będzie dotyczył Wrocławia i okolic w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na inwestycje w tereny inwestycyjne i ich uzbrojenie będzie ponad 33.8 mln zł na dofinansowania.

Pozostaje jeszcze jeden obszar , tj. gospodarka niskoemisyjna. Jaki rodzaj projektów otrzyma dofinansowanie w DIP?

- Niezwykle ważny obszar, który jest związany z jakością powietrza. W czerwcu zaplanowane jest ogłoszenie konkursów na wymianę kotłów oraz inwestycje w OZE. Trwają jeszcze negocjacje z Komisją Europejską i czekamy na szczegółowe uzgodnienia dla tych inwestycji. Konkursy będą skierowane m.in. do samorządów, przedsiębiorców, którzy są zarządcami infrastruktury lub świadczących usługi w zakresie transportu, organizacji pozarządowych, lasów państwowych. Będą to trzy konkursy, których inwestycje będą zlokalizowane na pięciu Obszarów Strategicznych Inwestycji, konkurs dla Zintegrowanych Inwestycji Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. Na dotacje zostało przeznaczone łącznie ponad 47, 5 mln zł.

Czy jest coś na co Pani chciałaby szczególnie zwrócić uwagę?

- Zachęcam wszystkich zainteresowanych dotacjami, potencjalnych wnioskodawców do szczegółowego zapoznawania się z dokumentacją konkursową. Jest w nich opisany szczegółowo każdy ogłoszony konkurs, są opisane kryteria wyboru projektów wraz ze skalą przyznawanej punktacji. Podczas tworzenia wniosku konkursowego należy zapoznać się ze wszystkimi kryteriami oceny projektów, bo pozwalają one określić szanse na otrzymanie dofinansowania. Najważniejsza jest analiza koncepcji projektu, czyli tego, co chcemy zrobić w kontekście warunków konkursu. To ważny element planowania inwestycji na którą chcemy otrzymać dotacje unijną, zawsze należy przemyśleć swoją politykę inwestycyjną. Należy też mieć na uwadze, że wielokrotnie negatywna ocena wniosku złożonego w poprzednim konkursie nie zawsze oznacza, że projekt jest zły i nie nadaje się do wsparcia. Warto przejrzeć uzasadnienia wyniku oceny, żeby poprawić wcześniej składany wniosek i złożyć go ponownie.

Na koniec instrumenty zwrotne.

- To ważne źródło wsparcia nowych inwestycji. Instrumenty zwrotne, są niskooprocentowaną pożyczką. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał już wiele umów z pośrednikami finansowymi, by ci mogli oferować wsparcie zwrotne dla firm. Jest to tzw. wsparcie pozadotacyjne, czyli są to kredyty, poręczenia i pożyczki. Ich warunki są preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama