Sposoby sporządzenia i złożenia PIT 36

Radio Wrocław | Utworzono: 2022-10-25 12:57 | Zmodyfikowano: 2022-10-25 12:59
Dodaj do Wykop.pl
Sposoby sporządzenia i złożenia PIT 36 - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Tradycyjna forma zeznania podatkowego

Pierwszą możliwością przygotowania i złożenia deklaracji PIT 36 jest tak zwana forma tradycyjna. Przy takiej opcji zeznanie można złożyć w formie dokumentu pisemnego, czyli poprzez tak zwane zeznanie papierowe. W praktyce polega to na wypełnieniu przez podatnika wydrukowanego zeznania papierowego, lub wypełnienie zeznania na komputerze, wydrukowanie go i podpisanie ręcznie. Takie zeznanie papierowe następnie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem specjalnego centrum obsługi podatnika.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zmianami)

Art. 29 [Rola centrum obsługi] 1. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają na: 1) przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;[…] 2) Zadania polegające na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego są wykonywane w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.


Forma tradycyjna wysyłkowa

Deklarację składaną w formie tradycyjnej można złożyć poprzez nadanie w polskiej placówce Pocztowej Poczty Polskiej S.A. zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Ordynacja Podatkowa.

Wyciąg z przepisów

Ordynacja podatkowa art. 12 § 6.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135 i 1163), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, do organu podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;

5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.


Elektroniczna forma złożenia deklaracji PIT 36

PIT 36 można również przygotować i złożyć w formie dokumentu elektronicznego. Taki PIT 36 nazywany jest zeznaniem elektronicznym lub e-deklaracją lub e-pitem. Zeznanie elektroniczne można wysłać za pośrednictwem rządowych stron internetowych lub przy wykorzystaniu profesjonalnych aplikacji do przygotowywania PIT.

W praktyce polega ono na przygotowywaniu formularza na komputerze (lub innym odpowiednim urządzeniu mobilnym), a następnie przesłania go za pomocą internetu do specjalnych bramek urzędu. Ten sposób złożenia PIT jest tak samo oficjalną metodą składania rocznego zeznania podatkowego. W przypadku prawidłowego złożenia PIT podatnik otrzymuje potwierdzenie złożenia go w formie elektronicznej czyli urzędowe poświadczenie odbioru (tak zwane "UPO"). Urzędowe poświadczenie odbioru działa na zasadach podobnych do znanego już podatnikom potwierdzenia nadania z datą stempla pocztowego.

pit 36

Najważniejsze zalety rozliczenia elektronicznego

W ostatnim czasie dużo mówi się o zaletach rozliczania deklaracji podatkowej PIT 36 (oraz innych deklaracji podatkowych) w formie elektronicznej. Jest to nowoczesna i bezpieczna forma nie tylko przygotowania, ale również złożenia zeznania podatkowego. Cały czas jednak nie wszyscy przekonali się do tego rodzaju pracy, warto więc przypomnieć dlaczego e-PITy znajdują coraz więcej użytkowników.

  1. Wygoda – praca nad deklaracją elektroniczną PIT 36 ma być jak najwygodniejsza dla podatnika, po pierwsze aplikacje tworzone są tak, aby cała praca następowała w intuicyjnym i dość prostym środowisku, krok po kroku przeprowadzając podatnika przez cały PIT;
  2. Prostota – sztab profesjonalistów tworzący profesjonalne aplikacje do PIT online ma za zasadnie ułatwić pracę podatnikowi, dzięki temu zamiast skomplikowanej formy formularza, odpowiadając na proste i krótkie pytania podatnik może pracować nad PIT;
  3. Dostępność – deklaracje w formie elektronicznej są dostępne zasadniczo zawsze (poza krótkimi okresami przerw technicznych), dzięki temu podatnik może pracować w każdym czasie i składać swoją deklarację podatkową przez internet bez ograniczeń funkcjonowania czy pracy urzędów;
  4. Brak rejonizacji – do pracy i złożenia e-PIT wystarczy połączenie do internetu, dzięki temu podatnicy nie muszą przebywać w okolicach swojego urzędu skarbowego, województwa czy nawet kraju, PIT 36 przez internet można zasadniczo złożyć z każdego miejsca na świecie.
Reklama