Regulamin OPP

Radio Wrocław | Utworzono: 2012-04-11 12:32 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
Dodaj do Wykop.pl

Na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, Zarząd Radia Wrocław ustala zasady przygotowania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczanych Radiu Wrocław, przez organizacje pożytku publicznego.

1. Na audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczane Radiu Wrocław, przez organizacje pożytku publicznego przeznacza się 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:
- w godzinach od 6:01 do 9:00 - 3 minuty,
- w godzinach od 9:01 do 15:00 - 2 minuty;
- w godzinach od 15:01 do 20:00 - 3 minuty;
- w godzinach od 20:01 do 6:00 - 1 minutę.

2. Radio Wrocław dzieli czas antenowy na emisję audycji w tygodniowym rozliczeniu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

3. Organizacja Pożytku Publicznego (Organizacja) każdorazowo zgłasza chęć rozpowszechniania audycji nie później niż 14 dniu przed rozpoczęciem tygodnia rozliczeniowego. W zgłoszeniu Organizacja Pożytku Publicznego wskazuje nazwę organizacji, numer rejestracji Organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, dane kontaktowe, osobę reprezentującą Organizację oraz oświadcza, że audycja prezentująca kampanię społeczną związana jest z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Organizację.

4. Czas trwania jednej audycji nie może być dłuższy niż 30 sekund. Organizacje przygotowują audycję na własny koszt i we własnym zakresie. Organizacja dostarcza Radiu Wrocław standardową metryczkę audycji w której podane są informację dotyczące jej wyprodukowania.

5. W ciągu tygodnia Radio Wrocław emituje 126 audycji prezentujących kampanie społeczne.
Liczba audycji dzielona jest równo pomiędzy organizacje, które zgłosiły chęć ich rozpowszechniania.

6. Radio Wrocław zawiadamia Organizację o przyznanej liczbie audycji wraz z planem ich emisji. Dopuszcza się zawiadomienie drogą mailową lub faksem.

7. Audycja powinny być dostarczone Radiu Wrocław nie później niż 48 godziny przed jej emisją. W przypadku niedostarczenia audycji przez Organizację we wskazanym terminie, czas przeznaczony na ich emisję przepada. Utracony czas nie będzie rekompensowany Organizacji w żaden sposób.

8. Radio Wrocław może odmówić emisji audycji jeśli narusza ona normy społeczne lub prawne, prezentuje treści komercyjne, nie spełnia warunków technicznych ustalonych dla tego typu produkcji.

9. Nagrania powinny być dostarczone na nośnikach: CD (audio), na przenośnych nośnikach pamięci masowej (pliki wav i mp3) oraz drogą elektroniczną (pliki wav i mp3).

Reklama