Radio Wrocław Słucham (REGULAMIN)

Radio Wrocław | Utworzono: 2015-08-27 08:27 | Zmodyfikowano: 2015-08-27 08:29
A|A|A

Zasady udziału w konkursie SMS-owym, „Radio Wrocław Słucham” organizowanym przez Radio Wrocław

1. Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „Radio Wrocław Słucham” jest Radio Wrocław. Istotne dane dotyczące Konkursu zawarte są w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia Wrocław i emitowany jest w programie antenowym Radia Wrocław.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi za pomocą SMS- a pod wskazany numer 72280 – koszt 2,46 zł z VAT, na zadane przez dziennikarza prowadzącego audycję w paśmie od 10:00 do 15:00, od 27 sierpnia do 1 września 2015r. na antenie Radia Wrocław pytanie, we wskazanym na antenie terminie oraz zgodnie ze wskazanymi na antenie zasadami. Koszt wysłania SMS-a podawany jest na antenie Radia Wrocław w czasie prowadzenia konkursu.
2.2. Nagrodami w konkursie jest 30 jednoosobowych zaproszeń na profesjonalne badanie słuchu:
- badanie słuchu to ogólne badanie przesiewowe, podczas którego można wykryć pewne nieprawidłowości
- osoby, które mogą wziąć udział w badaniach to dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych
- czas badania jednej osoby to ok. 10-15 minut
- w ciągu 8 godzin zostanie przeprowadzonych 30 badań
Radio Wrocław wydaje nagrody w imieniu Sponsora – Galerii Handlowej Magnolia Park z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 58, 54-204 Wrocław.
i w związku z tym wszelkie obowiązki podatkowe, związane z tym wydaniem, spoczywają na Sponsorze. O nagrodzie przewidzianej w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia Wrocław.
2.3. Sponsorem nagród w konkursie jest Galeria Handlowa Magnolia Park z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 58, 54-204 Wrocław., który zostanie określony podczas przeprowadzania konkursu.
2.4. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a, który udzieli odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego program w Radiu Wrocław oraz wybranego w oparciu o kryterium wiedzy lub oryginalności przez Komisję konkursu – dziennikarza prowadzącego audycję, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, z uwzględnieniem dobrowolnego udostępnienia danych osobowych ujętych w treści § 3.
2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w punkcie powyżej, w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody. Kolejny Zwycięzca zostanie wybrany w sposób określony powyżej i procedura zostanie powtórzona.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
2.8. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu 5.09.2015 o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora . Nie zgłoszenie się w dniu 5.09.2015 o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, w celu odebrania nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.
2.9. Nagroda, która nie została odebrana w terminie, o którym mowa w pkt. 2.8 pozostaje własnością Sponsora.
2.10. Zabronione jest wysyłanie SMS-ów do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
2.11. W Konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

3. Przetwarzanie danych

3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 oraz Sponsora – Galeria Handlowa Magnolia Park z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 58, 54-204 Wrocław. , w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
3.2. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Wrocław
5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.
6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.prw.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
6.6. Partnerem Konkursu jest Firma Widex Polska sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Ślęzie przy ul. Szyszkowej 4, 55-040 Kobierzyce oraz Firma Audiofon sp. z o.o. S.K.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6, 53-014 Wrocław

ZAŁĄCZNIK do Regulaminu Konkursu SMS- owego organizowanego przez Radio Wrocław

1. Nazwa Konkursu

Konkurs SMS-owy „Radio Wrocław – Słucham”

2. Czas trwania konkursu (data): 27 sierpnia –1 września 2015

3. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest 30 jednoosobowych zaproszeń na profesjonalne badanie słuchu w specjalistycznym Audiobusie z użyciem odpowiedniego sprzętu i przy udziale wykwalifikowanych protetyków słuchu.

Zaproszenia na badanie słuchu, będące nagrodą w konkursie, będzie można zrealizować w sobotę 5 września w godzinach 10:00-18:00 w specjalistycznym Audiobusie, który stanie na parkingu Magnolia Park przed wejściem nr 3.


Sponsorem Nagrody jest Galeria Handlowa Magnolia Park z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 58, 54-204 Wrocław.

4. Prowadzący audycję (Komisja Konkursowa)

- Redaktor prowadzący audycję,
- Redaktor Naczelny Radia Wrocław,
- Przedstawiciel Działu Promocji.

5. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu

Zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego w oparciu o kryterium oryginalności.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama