Zasady udziału w konkursie SMS-owym „Zobacz Bruno Marsa na żywo z Radiem Wrocław” organizowanym przez Radio Wrocław

Radio Wrocław | Utworzono: 2017-05-14 23:48 | Zmodyfikowano: 2017-05-14 23:48

1. Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „Zobacz Bruno Marsa na żywo z Radiem Wrocław” jest Radio Wrocław.

1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia Wrocław i emitowany jest w programach antenowych Radia Wrocław w godz. 4.00-19.00 w terminie od 15 do 19 maja 2017 r.

1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.

1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopni pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia za pomocą SMS- a pod wskazany numer 72280, Sms można wysyłać w godz. w godz. 4.00 do 19.00. W treści SMS należy podać swoje imię, nazwisko i krótkie uzasadnienie, dlaczego akurat Autora tego sms mamy wybrać jako zwycięzcę w danym dniu. Do godz. 20.00 na antenie Radia Wrocław zostanie podany zwycięzca konkursu danego dnia. Koszt wysłania SMS-a –2,46 zł z VAT podawany jest na antenie Radia Wrocław w czasie prowadzenia konkursu.

2.2. Codziennie nagrodą w konkursie jest bilet na koncert Bruno Marsa w Berlinie w dniu 26 maja 2017 roku oraz najnowsza płyta Bruno Marsa „24 K Magic”. Radio Wrocław zapewnia również osobie, która wygra bilet na koncert w Berlinie dojazd do Berlina i powrót po koncercie do Wrocławia. Dojazd odbędzie się zamówionym specjalnie dla słuchaczy i ekipy Radia Wrocław busem. Wyjazd nastąpi z parkingu Radia Wrocław przy ul Karkonoskiej 10 we Wrocławiu o godz. 9.00 i do tego samego miejsca zaplanowany jest powrót.

2.4. Zwycięzcą zostaje autor SMS o najbardziej ciekawej, oryginalnej i zabawnej treści. Zwyciężcę wyłoni Komisja konkursu – dziennikarz prowadzący audycję oraz szef muzyczny Radia Wrocław, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, z uwzględnieniem dobrowolnego udostępnienia danych osobowych ujętych w treści

2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie może być przekazana osobie trzeciej.

2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w punkcie powyżej, w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca i procedura zostanie powtórzona.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.

2.8 Każdy, kto wygra w konkursie, w celu potwierdzenia odbioru nagrody zgłosi się do Radia Wrocław w dniu 23.05.2017 (wtorek), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.

2.9. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda musi zostać odebrana osobiście

2.10. Nagroda, która nie zostanie potwierdzona w terminie, o którym mowa w pkt. 2.8 pozostaje własnością Organizatora.

2.11. Zabronione jest wysyłanie SMS do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

2.12. W Konkursach nie są brane pod uwagę SMS wysłane za pośrednictwem sieci Internet.

2.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

3. Przetwarzanie danych

3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody oraz w celu promocji akcji „Zobacz Bruno Marsa na żywo z Radiem Wrocław”. Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 oraz Sponsora w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).

3.2 Zwycięzca wyraża zgodę na publikację zdjęć i wykorzystanie swojego wizerunku na portalach Radia Wrocław w celu promocji akcji konkursowej.

3.3. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Wrocław

5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.

6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.

6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiowroclaw.pl

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.