Zasady udziału w konkursie SMS-owym „BAK PALIWA” organizowanym przez Radio Wrocław

RW | Utworzono: 2017-07-03 08:00

 

1. Postanowienia wstępne
1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „BAK PALIWA” jest Radio Wrocław.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia Wrocław i emitowany jest w programach antenowych Radia Wrocław w godz. 6.00-18.00 w terminie od 3 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopni pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić jeden z trzech warunków:
- wysłać zdjęcie selfie z Radiem Wrocław w tle. Forma, otoczenie dowolne. Najważniejsze, aby motywem przewodnim było logo, produkt Radia Wrocław. Zdjęcie należy wysłać za pomocą aplikacji "Radio Wrocław" - darmowa i do ściągnięcia w sklepach Androida, Iphona i WindowsPhona, albo po prostu mailem na: [email protected] Można też przesłać zdjęcia przez profil Radia Wrocław na facebooku. W tytule maila lub załącznika należy podać imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu
- udzielić odpowiedzi za pomocą SMS- a pod wskazany numer 72280, na zadane pytanie dnia przez dziennikarzy prowadzących poszczególne audycje. Pytanie dnia, codziennie inne, będzie ogłaszane w godz. 6.00-17.00 na antenie Radia Wrocław. Sms można wysyłać w godz. w godz. 6.00 do 17.00. Do godz. 18.00 na antenie Radia Wrocław zostanie podany zwycięzca konkursu danego dnia. Koszt wysłania SMS-a –2,46 zł z VAT podawany będzie na antenie Radia Wrocław w czasie prowadzenia konkursu. Na zdjęcia czekamy cały dzień, od godz. 4.00 do 17.30
- w wybranym dniu odnaleźć wóz transmisyjny Wrocław i wziąć udział w konkursie organizowanym przez dziennikarzy Radia Wrocław

2.2. Zasady konkursu obowiązujące w danym dniu będą podawane na antenie Radia Wrocław.
2.3 Codziennie, od poniedziałku do piątku, po godz. 17.30 prowadzący pasmo popołudniowe dzwonić będzie do osoby, która nadeśle najciekawsze, najbardziej oryginalne zdjęcie, które zostanie nagrodzone w danym dniu.

2.4. Od poniedziałku do piątku nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa na paliwo o wartości 150 zł brutto (Benzyna PB 95, 98 lub Ropa ON) do zrealizowania na stacjach LOTOS.

2.5. Zwycięzcą zostaje autor zdjęcia, odpowiedzi, które wg prowadzących program będą najciekawsze, najbardziej oryginalne.
2.6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.7. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego z autorem wybranego zdjęcia w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca i procedura zostanie powtórzona.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
2.8. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania nagrody powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
2.9. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się Zwycięzca oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
2.10. Nagroda, która nie została odebrana w terminie, o którym mowa w pkt. 2.8 pozostaje własnością Organizatora.

2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania zdjęć przez osoby nieuprawnione.

3. Przetwarzanie danych
3.1. Uczestnicy konkursu, autorzy nadesłanych zdjęć wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych oraz na publikację zdjęć na stronie internetowej radiowroclaw.pl oraz na portalach społecznościowych Radia Wrocław w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody oraz w celu promocji akcji „BAK PALIWA”. Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
3.2. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje
4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach
5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Wrocław
5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.
6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiowroclaw.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.