Kornel Morawiecki został przewodniczącym Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

BT, PAP | Utworzono: 2018-05-24 16:02 | Zmodyfikowano: 2018-05-24 16:31
A|A|A

fot. archiwum radiowroclaw.pl

Prezesa Rady wybrali działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane przez władze komunistyczne reprezentujący środowiska niepodległościowe podczas czwartkowego posiedzenia. Zastępcami przewodniczącego zostali: prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik, prezes Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 Andrzej Słowik, prezes Porozumienia Katowickiego 1980 – Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci Andrzej Rozpłochowski, a sekretarzem Rady został Andrzej Anusz, działacz opozycji antykomunistycznej.

Jak poinformowano w komunikacie, Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działającym przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janie Józefie Kasprzyku.
Członków Rady powołuje i odwołuje imiennie szef Urzędu spośród osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zapewniając udział w niej różnych środowisk dawnej opozycji. Jej członkowie powoływani są na czas określony wykonywaniem funkcji przez szefa Urzędu.

Obecnie w skład Rady wchodzi 18 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
Rada może występować z apelami i postulatami do władz państwowych oraz samorządowych. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby.

Kornel Morawiecki urodził się 3 maja 1941 r. w Warszawie. W marcu 1968 r. uczestniczył w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1979 r. do 1989 był redaktorem naczelnym i wydawcą nielegalnego miesięcznika "Biuletyn Dolnośląski". Był jednym z inspiratorów wrocławskich strajków w sierpniu 1980 r. Rok później był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" z regionu Dolny Śląsk.
Od początku stanu wojennego ukrywał się, kierując działem wydawniczym Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk. W 1982 r. złożył "Solidarność Walczącą" - radykalną, podziemną organizację niepodległościową walczącą o upadek komunizmu, niepodległą i suwerenną Polskę, o ustroju demokratyczno-parlamentarnym i gospodarce rynkowej.

Kornel Morawiecki był jednym z najdłużej ukrywających się działaczy podziemnych. Aresztowany został 9 listopada 1987 r., zmuszono go do opuszczenia kraju. Według informacji ze strony internetowej "Solidarności Walczącej", odbył wówczas polityczną podróż po Europie i Ameryce Płn., a w sierpniu 1988 r. nielegalnie wrócił do Polski. Przeciwnik porozumienia Okrągłego Stołu.

Element Serwisów Informacyjnych PAP
REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama