CBA: Kontrola w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. zakończona. Są nieprawidłowości

Joanna Jaros, WK, PAP | Utworzono: 2021-04-21 08:21 | Zmodyfikowano: 2021-04-21 08:31
A|A|A

fot. mat.prasowe

Nieprawidłowości w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - tak wykazała kontrola przeprowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawdzano zawierane przez Agencję umowy.

- Uchybienia dotyczyły głównie braku niektórych dokumentów, bądź były one nieprawidłowo przygotowane. Większość błędów wyłapaliśmy sami i naprawiliśmy je zanim kontrola się zakończyła - mówi Przemysław Gałecki z Biura Prasowego Urzędu Miasta:

- Jeszcze w trakcie trwania kontroli nowa prezes spółki przeprowadziła szkolenia dla pracowników z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania zamówień. Wprowadziła też zmiany organizacyjne i zmiany w regulaminie o udzielaniu zamówień publicznych - tłumaczy Przemysław Gałecki.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to spółka należące do miasta Wrocław a także 29 okolicznych samorządów. Powołano ją w celu pozyskiwania zagranicznych inwestorów.

Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu CBA:

"Nieprawidłowości we wdrażaniu systemów informatycznych „Nasz Wrocław” oraz „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”, a także w realizacji kampanii promocyjnych „Akademicki Wrocław” i „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” ujawnili kontrolerzy z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu, którzy od 8 czerwca 2020 r. do 8 marca 2021 r. prowadzili kontrolę wybranych umów z lat 2014-2020 w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

W toku kontroli funkcjonariusze sprawdzali zamówienia realizowane zarówno powyżej, jak i poniżej wartości 30 000 euro, w których stwierdzili liczne nieprawidłowości.

Zamówienia zrealizowane powyżej 30 000 euro dotyczyły dwóch ogólnopolskich kampanii promocyjnych prowadzonych w Internecie i w mediach społecznościowych w ramach realizacji projektów „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” oraz „Akademicki Wrocław”.

Podczas kontroli stwierdzono naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zastosowanych kryteriów oceny ofert. Kryteria te zostały opisane w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny, co uniemożliwiało ich prawidłową, obiektywną weryfikację i ocenę. Kolejne ujawnione nieprawidłowości to brak dokumentacji, wynikającej z zapisów umowy tj. raportu końcowego, który miał być podstawą rozliczenia wynagrodzenia oraz brak wymaganych podpisów na protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zrealizowany poniżej progu 30 000 euro system informatyczny obsługujący miejski program „Nasz Wrocław”, został zlecony w ramach dwóch odrębnych postępowań, temu samemu wykonawcy. Łączna suma wynagrodzeń przekroczyła próg ustawowy określony w Prawie zamówień publicznych, a procedura doboru potencjalnych wykonawców przez ARAW S.A. skutkowała złożeniem oferty tylko przez ww. spółkę.

Serwis internetowy „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń” także był realizowany w ramach zleceń poniżej progów 30 tys. euro przez tę samą firmę, która w latach 2014-2019 podpisała ze spółką miejską 6 umów abonamentowych.

W zabezpieczonej dokumentacji nie stwierdzono także żadnych śladów potwierdzających przeprowadzanie przez ARAW S.A. czynności oszacowania wartości ww. zamówień, czym naruszono równocześnie ustawę Pzp i wewnętrzny regulamin ich udzielania.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzili naruszenie zapisów jednej z umów w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia – jeden z protokołów odbioru został podpisany 3 miesiące po terminie wskazanym w umowie. Spółka nie weryfikowała także zakresu i terminowości prac realizowanych przez wykonawcę na podstawie raportów miesięcznych, pomimo takiego wymogu zawartego w umowie. Dotyczyło to zarówno programu „Nasz Wrocław” jak i platformy „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”.

Reklamy zewnętrzne (tzw. billboardy), także zostały zlecone w ramach postępowania poniżej 30 000 euro wykonawcy, z którym spółka nie zawarła stosownej, wymaganej regulaminem umowy.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji prowadzenia dokumentacji w ARAW S.A. polegające na braku w siedzibie Spółki oryginałów dokumentów, braku złożonych podpisów przez Wykonawcę na dokumentach dotyczących odbioru jednego z zamówionych systemów. W toku czynności stwierdzono, że w dwóch umowach nanoszono zmiany już po ich podpisaniu.

Analiza dokumentacji wykazała także, że doszło do nieuprawnionej wymiany korespondencji mailowej, dotyczącej sporządzenia specyfikacji technicznej, pomiędzy ARAW S.A. a późniejszym wykonawcą.

Jeszcze w trakcie przeprowadzanego postępowania kontrolnego Prezes zarządu, która objęła funkcję 1 grudnia 2019 r. wprowadziła zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro oraz w sposobie obiegu i przechowywania dokumentów. Przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania zamówień."

Element Serwisów Informacyjnych PAP
REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~gosc
2021-04-21 20:33:43
z adresu IP: (45.11.xxx.xxx)
Ocena: 5
tam niezła kasa miejska się przelewa przez ten ARAW.
~prawnik
2021-04-21 20:10:52
z adresu IP: (31.11.xxx.xxx)
Ocena: 9
Za te nieprawidłowości powinne być postawione w stan oskarżenia osoby przygotowujące przetargi, prowadzące postępowania, dokonujące wyboru oferenta, podpisujące umowy, odbierające zamówione prace, osoby nadzorujące dokonywanie zamówień publicznych. Za całokształt odpowiada Dutkiewicz, a być już także $utryk. Najgorsze jest to, że skutki nieprzestrzegania Prawa Zamówień Publicznych ponieśli już podatnicy, mieszkający we Wrocławiu. Należy pamiętać o tym przy najbliższych wyborach.
~////
2021-04-21 14:11:21
z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ocena: 3
A zarzuty prokuratorskie są? Jeśli nie ma, to i nie ma nieprawidłowości.
~Tygrysiczka
2021-04-21 13:13:41
z adresu IP: (89.151.xxx.xxx)
Ocena: 5
POlszewicki bajzel to ich cecha charakterystyczna.
Reklama