Regulamin na tydzień „Wakacyjny konkurs telewizji ID i DIALOGmedia”

Radio Wrocław | Utworzono: 2012-07-29 09:28 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12


1. Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „Wakacyjny konkurs telewizji ID i

DIALOGmedia” jest Radio Wrocław S.A. Istotne dane dotyczące Konkursu zawarte są w

treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.2. Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Radia Wrocław i emitowany jest w

programie antenowym Radia Wrocław.

1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność

do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych z pkt 4 poniżej.

1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz

ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/

powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi za pomocą SMS- a pod wskazany

numer 72280 – koszt 2,46 zł z VAT, na zadane przez dziennikarza prowadzącego

audycję w pasmach: porannym i popołudniowym, na antenie Radia Wrocław pytanie,

we wskazanym na antenie terminie oraz zgodnie ze wskazanymi na antenie zasadami.

Koszt wysłania SMS-a podawany jest na antenie Radia Wrocław w czasie prowadzenia

konkursu.

2.2. Nagrodę w Konkursach stanowią: 4 tablety o wartości 1700,00 zł każdy. Radio

Wrocław wydaje nagrody w imieniu Sponsora i w związku z tym wszelkie obowiązki podatkowe,

związane z tym wydaniem, spoczywają na Sponsorze. O nagrodach przewidzianych w danym

konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia Wrocław.

2.3. Sponsorem nagród w konkursie jest sponsor, który zostanie określony

podczas przeprowadzania konkursu.

2.4. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a, który udzieli odpowiedzi na pytanie zadane

przez prowadzącego program w Radiu Wrocław oraz wybranego w oparciu o kryterium

wiedzy lub oryginalności przez Komisję konkursu – dziennikarza prowadzącego audycję,

pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, z

uwzględnieniem dobrowolnego udostępnienia danych osobowych ujętych w treści § 3.

2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z

autorem SMS-a wybranego w sposób określony w punkcie powyżej, w określonym

na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie

prawo do nieprzyznania nagrody. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego

Konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca i

procedura zostanie powtórzona.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń

telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania

Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego

przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z

tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności

za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne

połączeń telefonicznych.

2.8. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie do 7

dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w

celu odebrania nagrody, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu oznacza

wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego

tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.

2.9. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę

uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego

wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście

albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się

pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody,

zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP oraz serię i numer

dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu

tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.

2.10. Organizator może zadecydować w konkretnym przypadku o wysłaniu

nagrody do zwycięzcy kurierem lub drogą pocztową.

2.11. Zabronione jest wysyłanie SMS-ów do Konkursów z urządzeń

automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod

uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

2.12. W Konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem

sieci Internet.

2.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń

przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałe w

szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

3. Przetwarzanie danych

3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji

uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę

na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio Wrocław S.A. z

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10, w celu wydania nagrody, dokumentacji

oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia

29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).

3.2. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych

osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania

przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora

wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię,

nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i

powód reklamacji.

4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora

nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.

Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem

poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez

Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz

wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola

poprawności prowadzenia Konkursów

spoczywa na Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie

braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor

Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Wrocław S.A.

i ich zgodności z postanowieniami regulaminu

5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie

trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika,

w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z

postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść

Konkursów.

6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady

Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień

niniejszego Regulaminu.

6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany

niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu

umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.

6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej www.prw.pl

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą

miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm)

Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~graża2012-08-01 12:25:09 z adresu IP: (178.183.xxx.xxx)
podoba mi sie to ;)