REGULAMIN BIEGU WIOSENNEGO Radia Wrocław

Radio Wrocław | Utworzono: 2018-02-13 11:23 | Zmodyfikowano: 2018-02-13 11:26
A|A|A

1. CELE
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Wrocławia
1.3 Propagowanie zdrowego stylu życia


2. ORGANIZATOR
Organizatorem Wiosennego Biegu Radia Wrocław zwanego dalej Biegiem jest Radio Wrocław (www.radiowroclaw.pl), z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10.
Osoby uczestniczące w Biegu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, są dalej zwane Uczestnikami lub Zawodnikami.

3. KONTAKT
promocja@radiowroclaw.pl

4. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 15 kwietnia (niedziela) 2018 roku na ścieżce biegową Radia Wrocław, między mostami
Jagiellońskimi i Swojczyckim we Wrocławiu o godz. 11.00

5. TRASA I GODZINY STARTU
5.1. Trasa wynosi 6 km. Start znajduje się obok miejsca oznaczonego jako „Start” Trasy Biegowej Radia Wrocław i Młodzieżowego Centrum Sportu w Parku Zachodnim we Wrocławiu.
5.2. Trasa będzie przebiegała po wyznaczonej i oznakowanej ścieżce Trasy Biegowej Radia Wrocław i Młodzieżowego Centrum Sportu.
5.3. Niedopuszczalne jest skracanie trasy pod rygorem dyskwalifikacji.
5.4. Start nastąpi o godzinie 11.00
5.5. Na mecie znajdować się będą stanowiska wydawania medali i upominku dla par kończących wspólnie bieg.

6. LIMIT I POMIAR CZASU
6.1.Limit czasu biegu wynosi 60 minut.
6.2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
6.3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie (mecie).
6.4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, będą klasyfikowani wg czasu netto, czyli czasu od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
6.5. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

7. ZGŁOSZENIA
7.1. Zgłoszeń można dokonywać:
- drogą elektroniczną: na stronie www.biegamy.radiowroclaw.pl
7.2 Liczba Uczestników ograniczona jest do 350 osób.
7.3. Zapisy internetowe przyjmowane będą do dnia 11.04.2018. Odbiór pakietów możliwy będzie w dniu, przy starcie biegu, na ścieżce Między mostami, w Birze organizatora w godz. 9.00-10.30.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 350 opłaconych miejsc przez Uczestników imprezy.
7.5. Zgłoszenia do udziału w Biegu, jak i sam Bieg jest płatny i wynosi 30 zł do 15.03.2018, 40 zł do 11.04.2018. Liczy się data wpływu pieniędzy na konto Radia Wrocław.

8. UCZESTNICTWO

8.1 Uczestnikiem zawodów może być każdy miłośnik biegania, który ma ukończone 18 lat.
8.2 Osoby niepełnoletnie, ale posiadające ukończone 16 lat, mogą wziąć udział w Biegu, pod warunkiem złożenia oświadczenia o uczestnictwie w Biegu podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
8.3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest przekazanie do Organizatora Biegu oświadczenia o uczestnictwie w dniu odbioru pakietu startowego.
8.4. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.

 

8.5. Celem usprawnienia zapisów możliwe jest ściągnięcie deklaracji uczestnictwa ze strony internetowej www.biegamy.radiowroclaw.pl i dostarczenie jej wypełnionej do biura zawodów w dniu odbioru pakietu startowego.
8.6. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
8.5. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują : gadżet od Radia Wrocław i batonik energetyczny. Organizator zastrzega sobie możliwość powiększenia pakietu startowego w zależności od pozyskania sponsorów.
8.6. Każdy Zawodnik zgłaszając się do Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, wydawanym przez Organizatora po zakończeniu Biegu.
8.7 Każdy Zawodnik ma obowiązek do zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
8.8 Uczestnik Biegu wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach relacji z imprezy i jej promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych, w internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
8.9 Pobranie numery startowego i podpis na liście startowej są równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

9. WYNIKI
9.1.Wyniki Biegu będą publikowane na stronie internetowej Biegu: www.biegamy.radiowroclaw.pl.

10. BIURO ZAWODÓW
Buro zawodów znajduje się
w siedzibie Radia Wrocław S.A., przy ul. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu, w Dziale Promocji, w dniu Biegu
Biuro zawodów znajdować się będzie przy Starcie Biegu.


11. Nagrody:
12.1 Każdy Uczestnik, który ukończy Bieg otrzyma pamiątkowy medal.
12.2 Nagrody kobiety i mężczyźni:
1 miejsce (kobieta) – gadżet od Radia Wrocław
2 miejsce (kobieta) – gadżet od Radia Wrocław
3 miejsce (kobieta) - gadżet od Radia Wrocław
1 miejsce (mężczyzna) – gadżet od Radia Wrocław
2 miejsce (mężczyzna) – gadżet od Radia Wrocław
3 miejsce (mężczyzna) - gadżet od Radia Wrocław
12.3 Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród, w przypadku pozyskania sponsora i zwiększenia budżetu Biegu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1 Integralną częścią regulaminu jest załącznik w postaci Oświadczenia o uczestnictwie w Biegu.
13.2 Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną
13.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie Biegu przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Ewentualne protesty należy zgłaszać do 15 minut po ogłoszeniu pierwszych, nieoficjalnych wyników, tj. podanych bezpośrednio po zakończeniu Biegu,a nie publikowanych jeszcze na stronie internetowej biegu: www.biegamy.prw.pl
Protesty będą rozpatrywane na miejscu Biegu.
13.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu ze względu na pogodę i inne czynniki siły wyższej, których nie można przewidzieć, ani im zapobiec.
13.5 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru w miejscu odbywania się
Biegu.
13.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia o uczestnictwie, niezgodnego z prawdą
7.13.7 We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama