Rozwód we Wrocławiu - jak przez to przejść i nie zwariować?

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-11-15 10:20
Dodaj do Wykop.pl
Rozwód we Wrocławiu - jak przez to przejść i nie zwariować? - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Jak przebiega postępowanie rozwodowe?

Rozpoczęcie sprawy rozwodowej poprzedza napisanie i złożenie pozwu rozwodowego. Pozew o rozwód musi być sporządzony w sposób odpowiedni i dopasowany indywidualnie do danej sprawy. Profesjonalne przygotowanie pozwu jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku wezwania przez sąd do uzupełnienia braków formalnych termin pierwszej rozprawy może opóźnić się o kilka miesięcy. Potrzeba dostosowania pozwu do konkretnego przypadku sprawia, że nie ma uniwersalnego wzoru. W takiej sytuacji pomoże kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach rozwodowych. Adwokat pomoże złożyć pozew rozwodowy, zwracając uwagę na odpowiednie przygotowanie pisma, jak i również doradzi w kolejnych etapach sprawy rozwodowej.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód, oprócz żądania o rozwiązanie małżeństwa, może również zawierać żądanie uregulowania kwestii takich jak władza rodzicielska, kontakty z dziećmi i alimenty, podział majątku oraz orzeczenia o winie współmałżonka. Przy przygotowywaniu pozwu o rozwód niezbędny będzie odpis aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci, jeśli takie są. W zależności od indywidualnej sytuacji potrzebne mogą być również zaświadczenia o zarobkach, dokumentacja medyczna, rachunki, faktury itp.

Warto zaznaczyć, że przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie możliwe jest tylko na wspólny wniosek, który można złożyć wraz z pozwem o rozwód lub później w toku dalszego postępowania. W takim przypadku sąd nie będzie dociekać czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. W przypadku orzeczenia rozwodu z winy któregoś z małżonków możliwe jest orzeczenie rozwodu z winy małżonka składającego pozew o rozwód, z winy drugiego małżonka, jak i również z winy obojga małżonków.

Na każdym etapie postępowania rozwodowego każdy z małżonków może zmienić swoje stanowisko procesowe w sprawie o rozwód. Przykładowo pozew o rozwód może domagać się orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka, lecz w toku postępowania sądowego można wnieść o orzeczenie rozwodu bez ustalania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Podział władzy rodzicielskiej

Posiadanie przez małżonków małoletnich dzieci może znacząco skomplikować i przedłużyć sprawę rozwodową, choć następuje to zazwyczaj w przypadku braku zgody stron w kwestii podziału władzy rodzicielskiej. Prawnik rozwodowy może pomóc sporządzić porozumienie stron regulujące władzę rodzicielską, jednak dokument musi zawierać wszystkie informacje na temat opieki, jaką otoczone zostaną małoletnie dzieci.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami albo gdy sąd uzna, że ustalenia w kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi, czy nawet samo orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci, wówczas będzie konieczne przeprowadzenie postępowania dowodowego. Niezbędne może okazać się przesłuchanie świadków czy zwrócenie się o opinię do odpowiednich placówek. W konsekwencji możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej któregoś z rodziców, a w skrajnych przypadkach nawet obojga rodziców.

Podział majątku wspólnego

Wspólność majątkowa ustaje wraz z dniem prawomocności wyroku rozwodowego. Sprawy rozwodowe trwają zazwyczaj dość długo, dlatego sądy nie są przychylne dołączać do nich sprawy o podział majątku, chyba że sąd uzna, że nie spowoduje to zwłoki i problemów w postępowaniu rozwodowym. Warto pamiętać, że podziału majątku wspólnego nie trzeba ustalać w postępowaniu sądowym, lecz można podpisać ugodę w kancelarii notarialnej w każdej chwili trwania sprawy rozwodowej, jak i przed oraz po jej zakończeniu.


Ile trwają sprawy rozwodowe?

Wyrok rozwodowy można otrzymać nawet na pierwszej rozprawie. Niezbędne do tego będzie złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Przed pierwszą rozprawą warto też zawczasu ustalić z małżonkiem kwestię sposobu podziału majątku oraz, w przypadku posiadania małoletnich dzieci, podziału władzy rodzicielskiej i alimentów. Im mniej rozbieżne stanowiska podczas rozprawy, tym szybciej zakończy się sprawa rozwodowa. W wypracowaniu wspólnego porozumienia pomóc może prawnik rozwodowy lub mediator sądowy.

Jeśli jednak strony nie są w stanie się porozumieć, wówczas uzyskanie rozwodu może wymagać kolejnych rozpraw sądowych. W przypadku bardziej złożonych spraw rozwodowych, gdzie niezbędne może okazać się postępowanie dowodowe i zeznania świadków, sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat.


Przesłanki rozwodu – czy sąd może nie orzec rozwodu?

Sąd orzeknie rozwód, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Oznacza to brak więzi fizycznej, psychicznej oraz gospodarczej. Nie ma jednak ustawowo ustalonej definicji trwałego rozkładu pożycia. Sąd do każdej sprawy musi zastosować indywidualne podejście i zbadać czy w danej sprawie można mówić o trwałości rozpadu.

Sąd jednak nie wyda orzeczenia rozwodu, jeśli uzna, że byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub ze względu na dobro małoletnich dzieci. W pierwszym przypadku, choć brak przepisów, które precyzują to pojęcie, to taka przeszkoda w rozwiązaniu małżeństwa, ma na celu ochronę jednej strony przed rażącą krzywdą. W przypadku dobra małoletnich dzieci w trakcie postępowania rozwodowego ustalany jest wpływ wydarzenia na rozwój i zaspokojenie potrzeb dzieci.

Sąd może również odmówić orzeczenia rozwodu w przypadku zażądania go od małżonka winnego rozkładu pożycia, gdy drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód.


Podsumowanie

Rozwód wiąże się z licznymi emocjami oraz bardzo wysokim poziomem stresu. Trudno w takich warunkach o zachowanie pełnej uwagi i dbałości o szczegóły, które w przypadku spraw sądowych są niezwykle ważne, co może niepotrzebnie skomplikować i przedłużyć całą sytuację. W sprawie rozwodowej warto więc skonsultować się z prawnikiem rozwodowym.

Adwokat rozwodowy udzieli porady prawnej, pomoże sporządzić pozew o rozwód oraz dalsze pisma procesowe, jak i również pomoże przygotować się do rozprawy. Skorzystanie z pomocy prawnej w kancelarii specjalizującej się w sprawach rozwodowych pomoże uniknąć dużej ilości stresu oraz może pomóc wypracować satysfakcjonujące porozumienie stron, które przyspieszy postępowanie rozwodowe.


Artykuł powstał przy współpracy z
https://adwokat-wroclaw.biz.pl/
Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy - Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław
telefon: 71 740 50 00

Reklama