REGULAMIN UMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE INTERNETOWYM RADIA WROCŁAW

Radio Wrocław | Utworzono: 2020-06-23 11:27 | Zmodyfikowano: 2020-06-23 11:32
Dodaj do Wykop.pl

WARUNKI I ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki komentowania wpisów w serwisie internetowym www.prw.pl (zwanym dalej Serwisem) prowadzonym przez Spółkę Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A. (zwaną dalej Administratorem).

2. Dodanie komentarza pod artykułem w Serwisie wymaga podania przez użytkownika jego nazwy (nick) oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem
w sieci Internet.

3. Komentarz dodany przez użytkownika może być moderowany lub usunięty przez administratora Serwisu.

4. Użytkownik jest świadomy, że jego komentarz może zostać poddany ocenie lub skomentowany przez innego użytkownika, a Administrator nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.

5. Komentarze mogą być przechowywane w Serwisie bez ograniczenia czasowego.

6. Użytkownik nie może zamieszczać komentarza o treści mającej charakter bezprawny.

7. Użytkownik jest zobowiązany do komentowania w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarza dodanego w Serwisie, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go w Serwisie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść przez Administratora. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekaże pozostające w jego posiadaniu dane użytkownika.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które:

a) zawierają treści: propagujące przemoc, sprzeczne z prawem, erotyczne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy orientacji seksualnej, uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady współżycia społecznego;

b) zawierają przekazy handlowe albo materiały chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony,

c) zawierają dane do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

d) propagują napoje alkoholowe, substancje psychotropowe lub środki odurzające,

e) wskazują na to, że autor komentarza wykorzystał tożsamość innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, albo wykorzystał w treści komentarza dane osobowe innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, niezwiązanej w żaden sposób z treścią artykułu lub nie mając podstaw do używania danych osobowych innej osoby,

f) nie dotyczą tematu komentowanego artykułu,

g) zostały zamieszczone pod artykułem, o tej samej treści, więcej niż jeden raz,

10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu z Serwisu wraz ze wszystkimi komentarzami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych podanych przez użytkownika jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A., al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

2. Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane w celu w celu umożliwienia użytkownikowi zamieszczenia komentarza w Serwisie

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia – osoba zamieszczająca komentarz i podająca swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zamieszczania komentarza w Serwisie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Dane osobowe przetwarzane są do dnia usunięcia komentarza lub żądania usunięcia danych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub do momentu wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem [email protected], a także pocztą tradycyjną pod adresem Radio Wrocław S.A., al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

7. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Administratorowi zamieszczenia komentarza w Serwisie.

8. Dane osobowe użytkownika nie będą poddawane profilowaniu, a Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Radia Wrocław S.A.

Reklama