Zasady udziału w konkursie SMS-owym „RW Kultura” organizowanym przez Radio Wrocław Kultura

RW, GN | Utworzono: 2020-10-26 12:25 | Zmodyfikowano: 2020-10-26 12:25

Zasady udziału w konkursie SMS-owym „RW Kultura” organizowanym przez Radio Wrocław Kultura

1. Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „RW Kultura” jest Radio Wrocław.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia Wrocław Kultura i emitowany jest w programach antenowych Radia Wrocław Kultura w godz. 16.00-22.00 w terminie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopni pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia za pomocą SMS- a pod wskazany numer 72280, Sms można wysyłać w godz. w godz. 16.00 do 22.00 w terminie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. W treści SMS należy podać treść: rwkultura oraz swoje imię, nazwisko, miejscowość skąd pochodzi słuchacz oraz odpowiedź na pytanie zadane w danym paśmie, na podstawie której wybierzemy zwycięzcę w danym paśmie. Na koniec każdego programu, w którym rozgrywany jest konkurs zostanie podany zwycięzca konkursu. Koszt wysłania SMS-a –2,46 zł z VAT podawany jest na antenie Radia Wrocław Kultura w czasie prowadzenia konkursu. Alternatywną formą przyjęcia głosu słuchacza jest wysłanie przez niego maila na adres [email protected] – prowadzący program może wśród nadesłanych zgłoszeń mailowych również wybrać wypowiedź, którą nagrodzi radioodbiornikiem cyfrowym
2.2. Codziennie nagrodą w konkursie jest radioodbiornik cyfrowy, który będzie można odebrać osobiście w siedzibie Radia Wrocław, lub zostanie wysłany pocztą na wyraźną prośbę zwycięzcy. Termin odbioru nagrody – 7 dni.
2.3. Zwycięzcą zostaje autor SMS o najbardziej ciekawej, oryginalnej i zabawnej treści. Zwycięzcę wybierze Komisja konkursu – dziennikarz prowadzący audycję oraz przedstawiciel Działu Promocji.
2.4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie może być przekazana osobie trzeciej.
2.5. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem.
2.6. Zabronione jest wysyłanie SMS do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
2.7. W Konkursach nie są brane pod uwagę SMS wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

3. Przetwarzanie danych

3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody oraz w celu promocji akcji „Rw Lider” Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 oraz Sponsora w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
3.2 Zwycięzca wyraża zgodę na publikację zdjęć i wykorzystanie swojego wizerunku na portalach Radia Wrocław w celu promocji akcji konkursowej.
3.3. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Wrocław
5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.
6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiowroclaw.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.