Burmistrzowi Kłodzka odpowiada na pytania mieszkańców

Marek Obszarny | Utworzono: 2016-05-10 11:00 | Zmodyfikowano: 2016-05-10 11:00
A|A|A
REAKCJA 24

Posłuchaj całej audycji: 

Pyt. Czy planuje się w Kłodzku zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym zorganizowanie przetargu na komunikację miejską z prawdziwego zdarzenia? wystarczyło by przecież kilka linii maksymalnie 4 i raptem kilka mniejszych niskopodłogowych autobusów wzorem mniejszych od Kłodzka Polkowic czy Ścinawy? Obecnie brak jest uporządkowania brak numerów linii jednolitej barwy pojazdów itp. Jak to się ma do ustawowego obowiązku gminy miejskiej o zorganizowaniu takiego transportu?

Odp.: Kwestia organizacji transportu zbiorowego jest skomplikowana. W uproszczeniu można powiedzieć, że w tej chwili znajdujemy się w okresie przejściowym i nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Gmina w tym nowym uwarunkowaniu prawnym jest rozumiana jako „organizator publicznego transportu zbiorowego”, ale pojęcie organizatora jest tu dość szerokie. Gmina np. odpowiedzialna jest za wyznaczenie przystanków autobusowych i dworców dla wszystkich przewoźników i jest to uregulowanie sztywne , ale sprawa organizacji transportu potraktowana jest już znacznie szerzej. Gmina zależnie od wielkości i potrzeb – o tym decydują władze Gminy – może realizować transport publiczny poprzez własną jednostkę ( np.MZK ), może zorganizować przetarg na obsługę linii komunikacyjnych przez podmioty gospodarcze lub też przyjąć, że istniejący transport jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb. Decydującą sprawą w tym zakresie w rozumieniu ustawy jest tu rozstrzygnięcie problemu, czy istniejące linie komunikacyjne są działalnością dochodową, czy też nie, dlatego że Gmina nie może wypierać działalności gospodarczej w tym zakresie a ma ją jedynie uzupełniać. Przykładem takiego działania byłaby organizacja przez Gminę przetargu na obsługę linii komunikacyjnej, która z założenia byłaby deficytowa. W takim przypadku Gmina de facto wspierałaby finansowo istnienie tej linii z przyczyn społecznych. Podobną sytuacją jest organizacja przewozów na takiej linii przez własny (gminny) zakład komunikacyjny. Ale jeżeli mamy do czynienia z linią obsługiwaną dziś przez podmiot prywatny, która w ocenie władz samorządowych jest dochodowa, to władze gminy mogą uznać ten stan za wystarczający oraz spełniający potrzeby i nie wykonywać żadnych ruchów w tym zakresie.

Konkluzja jest taka , że wiele zależy od oceny sytuacji na terenie danej gminy przez władze samorządowe. Do tej pory nie zgłaszano w Kłodzku potrzeb uruchomienia regularnej komunikacji miejskiej. Na pewno temat jest ważny i warto się nad nim zastanowić. Trzeba brać pod uwagę możliwości finansowe miasta. Możliwa jest tu współpraca zarówno z podmiotami prywatnymi świadczącymi te usługi jak i z powiatowym PKS. Najmniej sensowny byłby pomysł dotyczący tworzenia odrębnego podmiotu miejskiego mającego świadczyć te usługi. W związku z tym , że zgłoszono taki pomysł zastanowimy się nad tym, jak uzupełniać istniejącą sieć komunikacyjną i poprawiać poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Pyt.Jedną z obietnic wyborczych było powstanie nad rzeką Nysą Kłodzką terenów rekreacyjnych. Mija półtora roku i nic się nie zmieniło. Czy poczynione zostały jakieś działania w tym względzie?

Odp.: Jak dobrze zauważono, powstanie terenów rekreacyjnych przy promenadzie nad Nysą Kłodzką było jednym z moich postulatów wyborczych. Nie wycofuję się z nich. Poczynione zostały pierwsze kroki, aby promenada i tereny zielone przy niej zmieniły swój charakter, a właściwie – były wykorzystywane w sposób, do którego idealnie nadaje się ten teren.

Złożony został wniosek o środki unijne na rozwój terenów zielonych w Kłodzku. W ramach projektu przewidziana jest m.in. rewitalizacja części promenady (ponadto znacznie zmieni się Park Przyjaźni Wojsk Górskich, Park Esperanto, utworzone zostaną następujące nowe tereny zielone: skwer przy ul. Łużyckiej, skwer przy ul. Reymonta, skwer przy ul. Warszawy Centrum,
skwer przy ul. Kasztanowej).
Przy promenadzie – jeżeli otrzymamy środki – powstaną miejsca do odpoczynku, grillowania, spędzania czasu przez całe rodziny.
Całkowita wartość projektu ok. 4 500 000,00 zł.
Co zaś się tyczy uporządkowania koryta Nysy – bo wiem, że to też jest problem – to wiele zależy od RZGW, które, z tego, co mi wiadomo, nie ma środków na zajęcie się tą kwestią. Wygląda to trochę tak, że RZGW samo nic nie zrobi, a nam – choć pewne prace moglibyśmy wykonać – również na to nie pozwala.

Pyt. W jakim celu zostało utworzone stanowisko dyrektora ds. rozwoju regionalnego i obiektów historycznych, jakie były zasady obsadzenia tego stanowiska i jaki jest zakres obowiązków osoby je piastującej.

Odp.: Nazwa stanowiska, o którym mowa brzmi dyrektor ds. rozwoju obiektów historycznych i rekreacyjnych. Dlaczego takie stanowisko powstało w Zakładzie Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o.? Utworzone zostało ze względu na jednoosobowy zarząd spółki i jej działania w kilku różniących się od siebie dziedzinach. ZAMG zarządza Twierdzą Kłodzką (zajmuje się m.in. obsługą ruchu turystycznego, itp.), krytą pływalnią (specyficzny obiekt rekreacyjny) i nieruchomościami (obsługa wspólnot, mieszkalnictwo komunalne, itp.). Zostało zatem utworzone stanowisko, któremu podlegają Twierdza i kryta pływalnia. Jest one analogiczne do osoby zarządzającej obszarem Wspólnot Mieszkaniowych i Technicznym. Takie rozwiązanie ma na celu usprawnienia działań spółki.
Do kompetencji osoby zatrudnionej na rzeczonym stanowisku należy m.in. opracowywanie procedur, regulaminów, zarządzeń oraz planów służących rozwojowi obiektów zarządzanych, a także wykonywanie bieżącej kontroli zarządczej na podległych obiektach oraz w zakresie zadań powierzonych pracownikom w ramach stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.
Zatrudnienie w spółkach nie wymaga przeprowadzania konkursów.

Pyt. Jak czuje się Pan w roli burmistrza tak pięknego miasta, które jest zmieniane na lepsze, które z zadłużeń jakie miało wychodzi na prostą?

Odp.: Przede wszystkim jestem niezwykle dumny, że mogę pełnić funkcję burmistrza tak wspaniałego i pięknego miasta, jakim jest Kłodzko. Fakt, pierwszy rok mojej kadencji nie był łatwy. Trzeba było pierwszej kolejności rozwiązać problemy finansowe, z jakimi borykała się Gmina Miejska Kłodzko. Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozostawiła złudzeń, co do złych praktyk stosowanych przez poprzednie władze miasta. Faktem jest, że miastu groził komisarz. Oznaczałoby to, że w najbliższych latach w Kłodzku nie realizowano by żadnych inwestycji, wszystkie środki przeznaczane by były wyłącznie na spłatę zadłużenia i administrowanie. Na szczęście udało się przegonić czarne chmury. Nie było to łatwe. Nie oznacza to oczywiście, że miasto nie ma problemów finansowych. Jednak dzięki wprowadzonym oszczędnością sytuacja jest stabilna i Kłodzko, krok po kroku, będzie wychodzić z długów. Realizowane będą także inwestycje i planowane zadania. Budżet jednak konstruowany jest realnie, wydatki są przemyślane i zgodne z możliwościami. Nie ma tu miejsca na megalomanię i typowo populistyczne zagrania.

Pyt. Witam Panie burmistrzu mam do Pana 2 pytania 1. W sprawie oświetlenia dla ciepłowni na ul. Wielisławskiej 2. Czy jak osoba niepełnosprawna mogę pracować na Twierdzy Kłodzkiej w Wielkim Kleszczu.

Odp.: Czy osoba niepełnosprawna może pracować na Twierdzy Kłodzkiej w Wielkim Kleszczu? Myślę, że jest to możliwe. Choć nie obyłoby się bez problemów. Twierdza Kłodzko, jak wiadomo, jest obiektem zabytkowym o niezwykłych walorach historycznych. Każda ingerencja w materię tego obiektu wymaga zgody Konserwatora Zabytków. Stąd też, byłoby pewnie trudno uzyskać zgodę na dostosowanie Twierdzy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczerze mówiąc nie wiem, czy Konserwator pozwoliłby na usunięcie schodów i zastąpienie ich podjazdami, itp. Pamiętać trzeba, że osoba pracująca w Wielkim Kleszczu musi niekiedy także oprowadzić odwiedzających po obiekcie. Problem może także stanowić choćby dojście do obiektu.
Wszystko pewnie zależy od rodzaju niepełnosprawności. Nie twierdzę jednak, że osoba niepełnosprawna nie mogłaby pracować w Wielkim Kleszczu.

Pyt. 1) kiedy zostanie wyczyszczona rzeczka biegnąca wzdłuż ulicy Śląskiej (większe opady grożą wylaniem) i kiedy zostaną tam wymienione barierki, które są obecnie w tak złym stanie technicznym, że grozi to tragedią 2) czy Rada Miejska może podjąć uchwałę dzięki której taksówkarze nie pobieraliby horrendalnych opłat za dojazd do klienta? 3) Czy Gmina Miejska / Miasto Kłodzko uruchomi komunikację gminną lub miejską z prawdziwego zdarzenia - numery linii jednolity przewoźnik, autobusy dla niepełnosprawnych?
Wysłano 2016-05-09 20:09:59
z adresu IP: (31.178.xxx.xxx)

Odp.: Przede wszystkim za czyszczenie koryta rzeki, w tym przypadku Jodłownika, odpowiedzialne jest RZGW. I to ta instytucja ponosi pełną odpowiedzialność za to co dzieje się w korycie rzeki.
Jednak Gmina Miejska Kłodzko w ostatnim czasie wysprzątała – dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Kłodzku – Jodłownik wzdłuż ulicy Śląskiej. Z potoku wyciągnięto sterty różnego rodzaju śmieci (także fotele, telewizory, kanapę). Generalnie wywieziono kilka przyczep śmieci (informacje na ten temat wraz ze zdjęciami można znaleźć choćby na oficjalnym profilu facebook Burmistrza Miasta Kłodzka).
Tzw. długa ul. Śląska oraz bariery drogowe podlegają Zarządowi Dróg Powiatowych. Sprawa barier została poruszona na spotkaniu z przedstawicielami Powiatu Kłodzkiego. Dodatkowo Gmina Miejskiej Kłodzko przystąpi jeszcze w tym miesiącu do wymiany bariery na ul Śląskiej na swoim odcinku, tj. prawa odnoga – krótki równoległy odcinek po prawej stronie ul. Śląskiej.
Co zaś się tyczy opłat za taksówki. Zgodnie z art. 11b ustawy o transporcie drogowym:
1. Rada gminy może ustalać ceny za przewozy taksówkami na terenie gminy.
2. Rada gminy określa strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i ładunków taksówkami.
Art.  11c. Ceny i stawki taryfowe, o których mowa w art. 11b, mają charakter cen i stawek taryfowych maksymalnych.
Proponuję zatem zainteresować tematem radnego Rady Miejskiej w Kłodzku z Pani/Pana okręgu. Ja również przyjrzę się możliwością uregulowania stawek za dojazd do klienta.

Pyt.Czy teren pod budowę Lidla koło Galerii Twierdzy została sprzedana obcemu kapitałowi czy tylko wynajęta?

Odp.: Teren, na którym wybudowany zostanie Lidl został sprzedany. Jednak zaznaczyć trzeba, że był on w rękach prywatnych. To nie Kłodzko sprzedało teren podmiotowi chcącemu postawić w tym miejscu sklep.

Pyt.Panie Burmistrzu! Czy jest szansa na jakąś normalną komunikację miejską? Często na przystankach zostają pasażerowie. Prywatni przewoźnicy jeżdżą busikami tylko na najbardziej rentownych liniach. O przejeździe ok. 7 km z Dworca Głównego PKP na Jurandowie na największe w Kłodzku osiedle (Kurczkowskiego) możemy pomarzyć. Dawniej na dworcu był przystanek. Sporo połączeń na linii z Wrocławia i Wałbrzycha kończy się właśnie na Dworcu Głównym, a przesiadek brak. Nie wspominając już, że pasażerowie niepełnosprawni z busika nie skorzystają.

Odp.Odpowiedź na to pytanie jest tożsama z odpowiedzią na pierwszy wpis.

Pyt. Witam chciałbym zapytać o wykonanie drogi do ulic Cyprysowa, Cedrowa czy jest jakaś data wykonania lub nadzieja na właściwy dojazd do naszych domów Pozdrawiam
Wysłano 2016-05-09 22:01:12
z adresu IP: (83.27.xxx.xxx)

Odp.: W tym roku nie jest zaplanowane wykonanie ulic Cyprowej i Cedrowej. Jednak w ogólnym planie inwestycyjnym drogie te są ujęte. Jesienią planowane będą zadania na kolejny rok. Wówczas ulice mogą wejść do planu inwestycji w 2017 roku.

Pyt. Jaka kwota będzie na ten rok przeznaczona na rewitalizację zabytków dla osób fizycznych i wspólnot.

Odp.: Trzeba rozróżnić te kwestię - albo rewitalizacja albo zabytki. Osoby fizyczne nie mogą być beneficjentami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym roku w ramach naboru Działanie 6.3 (Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y , Spółdzielnie) przewidziano kwotę dla naszego OSI ZKD w wysokości: 1 860 365 EUR

Dla Działania 4.3 (Dziedzictwo kulturowe) alokacja wynosi 13 010 873 PLN.
Z kolei w samym budżecie w tym roku na dotowanie remontu zabytków mamy przeznaczone 30 000 zł.

Pyt. Moje pytanie to: Kiedy będzie zrealizowany projekt (jeśli już takowy powstał) przebudowy promenady???

Odp.: Na podobne pytanie odpowiadałem już wcześniej. Złożony został wniosek o środki unijne na rozwój terenów zielonych w Kłodzku. W ramach projektu przewidziana jest m.in. rewitalizacja części promenady (ponadto znacznie zmieni się Park Przyjaźni Wojsk Górskich, Park Esperanto, utworzone zostaną następujące nowe tereny zielone: skwer przy ul. Łużyckiej, skwer przy ul. Reymonta, skwer przy ul. Warszawy Centrum, skwer przy ul. Kasztanowej).

Przy promenadzie – jeżeli otrzymamy środki – powstaną miejsca do odpoczynku, grillowania, spędzania czasu przez całe rodziny. 
Czekamy zatem na informację, czy otrzymamy dofinansowanie (mamy na to duże szanse). Jeżeli tak się stanie, wówczas będziemy mogli zająć się realizacją założeń projektów. Wszystko powinno się wyjaśnić w ciągi kilku miesięcy.

Pyt.Dlaczego na początku kadencji nie zrobił Pan audytu finansowego miasta?

Odp.: Powód jest prosty. Stanąłem przed dylematem, czy przeznaczyć przeszło 100 tys. złotych na audyt (bo tyle by on kosztował), czy wyremontować halę sportową pod rozgrywki naszych koszykarzy (kosztowało to przeszło 600 tys. zł), którzy awansowali do I ligi i udział w rozgrywkach uzależniony był od wymogów stawianych obiektom, w których grają drużyny. Co było ważniejsze? Gdyby pieniędzy było wystarczająco, audyt zostałby na pewno przeprowadzony.

Pyt. Kiedy z głównych ulic, przez które przechodzą wszyscy turyści przyjeżdżający do Kłodzka (mam na myśli np.: ul. Armii Krajowej, Rynek, Park Sybiraków, Nad Kanałem, Browarna) będą usunięci pijący alkohol, leżący brudni, obsikani ludzie? Czy to jest wizytówka naszego miasta? Regularne czyszczenie tych rejonów jest konieczne. Drugie moje pytanie: co z ruchem samochodowym w Rynku, na ul. Armii Krajowej i Wojska Polskiego oraz zaparkowanymi tam pojazdami? Przechodzę tamtędy każdego dnia i często słyszę komentarze turystów na ten temat. Nie pochlebne oczywiście

Odp.: Zacznę od odpowiedzi na drugą część poruszonego tematu. Rozwiązanie kwestii ruchu pojazdów na terenie starówki Kłodzka pojawi się niebawem. Trzeba dojść do kompromisu, swoje racje zgłaszają kupcy, ograniczenie ruchu nie podoba się także części Mieszkańców. Na pewno jednak ruch na obszarze starówki musi zostać uregulowany, musi to być miejsce bezpiecznych spacerów, itp. Opracowywane jest optymalne rozwiązanie, powinno one zostać wdrożone w najbliższym czasie.

Co zaś się tyczy osób pijących alkohol. Służby – policja, straż miejska – na bieżąco starają się reagować, jednak osoby ukarane mandatami, brzydko mówiąc „przepędzone” z miejsca, w którym piją, po chwili – gdy służby znikną z pola widzenia – wracają na „swoją” ławeczkę, do „swojej” bramy, itp. Nie działa na nich ani prośba, ani groźba, ani kara. W przyszłym tygodniu umówiony jestem na rozmowę z Komendantem Straży Miejskiej, postaramy się rozwiązać ten problem.

Pyt. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, dzieci sześcioletnie pozostają w dalszym ciągu w przedszkolu, co powoduje brak wolnych miejsc dla dzieci żłobkowych. W dniu 11.04.2016 r. uzyskałam informację, że moje dziecko nie zostało zakwalifikowane do oddziału żłobkowego . Uważam, że z omawianym problemem w roku szkolnym 2016/2017 spotkało się wielu rodziców w związku z powyższym proszę o wskazanie rozwiązań i czynności jakie podjęto w celu rozwiązania problemu wielu mieszkańców Kłodzka.

Odp.: Liczba dzieci urodzonych w 2013 roku – (trzylatki) – 210. Liczba dzieci urodzonych 2013 roku (trzylatki) przyjętych do przedszkoli publicznych i niepublicznych na rok szkolny 2016/2017 wynosi – 131. Część dzieci - około 20 - pozostała w żłobkach zgodnie z zapisami ustawy dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)
Liczba brakujących miejsc przy założeniu ze każdy trzylatek uczęszczałby do przedszkola wynosi – około 60.
Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko – 75. Liczba miejsc w żłobkach niepublicznych – 16. Razem – 91 miejsc.
Gmina nie ma obowiązku prowadzenia żłobków. Jednakże na terenie miasta prowadzi dwa żłobki, które zapewniają opiekę dla 75 dzieci. Dodatkowo na terenie Gminy Miejskiej funkcjonuje żłobek niepubliczny, który zapewnia 16 miejsc. Do chwili obecnej nie było problemu z zabezpieczeniem opieki dzieci do lat 3. W bieżącym roku pojawił się problem z przyjęciem 3-laków w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i zapewnieniem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom 4 i 5 letnim. Jest to problem przejściowy. W przyszłym roku nie powinno być kłopotu z przyjęciem do przedszkola 3-latków.

Pyt. Panie Burmistrzu, czy w związku z ogromnym sukcesem naszych pierwszoligowych koszykarzy Zetkamy Doral Nysy Kłodzko, miasto planuje powiększyć dotacje na ten zespół, aby na dobre zapisał na zapleczu ekstraklasy, I dalej godnie reprezentował Kłodzko?

Odp.: A czy mamy zrezygnować z kilku ważnych i zarazem podstawowych dla Mieszkańców Kłodzka inwestycji, aby powiększyć dotację dla Zetkamy Dorala Nysy Kłodzka? Wkład drużyny w promocję miasta, ale i promocję sportu jest bezapelacyjny. Jesteśmy dumni z chłopaków. Sam jestem fanem koszykówki i w nią niegdyś grałem. Jednak jako burmistrz muszę patrzeć i myśleć kompleksowo – o potrzebach całego miasta. Zespół otrzymuje niemałą dotację, łącznie idącą w setki tysięcy złotych i jeśli sytuacja finansowa miasta ulegnie poprawie, pewnie zostanie ona jeszcze zwiększona. W tej chwili ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, czy Gmina Miejska Kłodzko będzie w stanie dotować drużynę na bezpiecznym poziomie. Z pewnością przydaliby się sponsorzy. W mieście naprawdę jest jeszcze wiele do zrobienia.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~okokok
2016-05-11 14:54:27
z adresu IP: (95.160.xxx.xxx)
Ocena: 7
Kiedy i czy w ogóle, udostępnione zostaną odpowiedzi burmistrza? Czy audycji będzie można jeszcze odsłuchać przez internet?
Reklama