Prezydent Wrocławia odpowiada na kolejną część pytań

Radio Wrocław | Utworzono: 2015-11-19 09:00 | Zmodyfikowano: 2015-11-19 09:02
A|A|A

fot. Gregor Niegowski

Na początku listopada studio Radia Wrocław odwiedził po raz kolejny prezydent Rafał Dutkiewicz. 

Tradycyjnie to Państwo mieli okazje zadawać pytania. Na część z nich Rafał Dutkiewicz odpowiedział w naszym studiu, na inne obiecał odpowiedzieć wkrótce. Słowa dotrzymał, znajdziecie je poniżej.

ZAPIS LISTOPADOWEGO SPOTKANIA I ODPOWIEDZI (TUTAJ)

Wjazd i wyjazd z Wrocławia
Panie Prezydencie czy miasto planuje coś zrobić by ułatwić wjazd do Wrocławia ludziom do pracy od strony Obornik Śl Istnieje jeszcze poniemiecka droga brukowa przez Rędzin. Wszyscy jadą urywają zawieszenia droga jest w fatalnym stanie , ale jazda drogą "normalną" 342 rano to jest godzinny korek.

W ostatnim czasie zostały przeprowadzone prace naprawcze na brukowej ulicy Zapotocze prowadzącej od ulicy Pełczyńskiej do ulicy Wędkarzy, które poprawiły standard przejazdu tą trasą.
Powyższe zadanie zostało zrealizowane celem złagodzenia uciążliwości wynikających z realizacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Pełczyńskiej (objazd wspomagający dla ulicy Pełczyńskiej prowadzi ulicą Zapotocze). Ale są to działania doraźne i nie jest planowane skierowanie większego ruchu na tą trasę.
Docelowe złagodzenie uciążliwości komunikacyjnych w tym obszarze miasta możliwe jest również i w inny sposób, zgodny z zapisami Wrocławskiej Polityki Mobilności, której podstawowym celem na najbliższe lata jest przełamanie obecnej niekorzystnej wzrostowej tendencji udziału ruchu samochodowego w podróżach miejskich. Tutaj należy wskazać zwiększenie roli transportu kolejowego w Aglomeracji Wrocławskiej. Celem stworzenia mieszkańcom dogodnych warunków do przesiadania się na kolej, planowane jest stworzenie na wysokości stacji kolejowej Wrocław Osobowice węzła przesiadkowego, którego fundamentalnym elementem będzie parking Park&Ride.

Na liście zadań planowanych do aplikowania o środki pomocowe UE w ramach ZIT WrOF ujęta jest budowa infrastruktury w rejonie przystanków kolejowych. Wśród tej infrastruktury znajduje się parking przy stacji kolejowej Osobowice.

Do aplikowania o środki ZIT WrOF przygotowywane są także przez Wrocław zadania w ciągu biegnącej do Obornik drogi wojewódzkiej nr 342. Jednak dotyczą one zasadniczo poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez poprawę infrastruktury drogowej na ulicach Zajączkowskiej, Pełczyńskiej i Obornickiej od Bezpiecznej do Bałtyckiej w tym przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnych.

Rozlewanie się miasta
W jaki sposób urząd zamierza ograniczyć problem zwany urban sprawl? Na dużych połaciach miasta jest mnóstwo niezagospodarowanej od czasów wojny przestrzeni, a jednocześnie na obrzeżach miasta powstają nowe domy i osiedla, generując problemy komunikacyjne, infrastrukturalne i dewastując walory i zasoby krajobrazowe.

We Wrocławiu nie występuje zjawisko urban sprawl, czyli rozpełzania się miasta i braku kontroli rozrostu. Osiedla mieszkaniowe należało budować, bo była taka paląca potrzeba. Z czasem zamienią się w pełni wyposażone zespoły z lokalnymi centrami, przestrzeniami publicznymi, placówkami oświatowymi, zmniejszy się potrzeba podróżowania. Miasto będzie się koncentrować na wyposażeniu osiedli we wszystkie usługi. Aktualnie w pracach nad nowym Studium wyznaczane są takie obszary rozwoju, diagnozowane są także potrzeby, a jednym z kierunków polityki przestrzennej będzie przeciwdziałanie rozproszeniu miasta (suburbanizacji).

Pytanie o miejscowe plany zagospodarowania i studium
Maciej: Kiedy planami i studium zostanie objęte całe miasto? Dlaczego pozwolono na budowę parterowego obiektu kauflandu przy ul. Ślężnej mimo bliskości centrum miasta i otoczenia gęstej, wysokiej zabudowy? I dlaczego pozwolono deweloperom na zabudowę otoczenia ul. Krzyckiej w tak chaotyczny sposób? Powstała przestrzeń jest kompletnie niespójna architektonicznie i urbanistycznie, brakuje tam zaplanowanej infrastruktury i przestrzeni zielonych. Takich zaniedbań jak przy ul. Krzyckiej są w naszym mieście dziesiątki.

Cały obszar miasta jest objęty Studium, jesteśmy także w trakcie przygotowywania nowej edycji tego dokumentu, to już 5 zmiana tego dokumentu od 1998 r. Natomiast, jeśli mówimy o planach miejscowych, to wynik Wrocławia w pokryciu planami miejscowymi jest jednym z najwyższych w Polsce – 56,6 %, dla porównania Warszawa 35,56%, Katowice 21,81%, Łódź 8,69%, Szczecin 46,62%, Rzeszów 15,72%

Otoczenie Krzyckiej – zaszłości, skomplikowana struktura własności, prawo, które dało możliwość budowy na podst. decyzji o warunkach zabudowy, czyli bez planu miejscowego. To właśnie interwencja miasta związana z opracowywaniem planów miejscowych zatrzymała chaotyczną zabudowę. Na razie brak jest pełnego układu drogowego, który w przyszłości uporządkuje strukturę osiedli.

Zieleń – nie zapominajmy o dużych zielonych terenach wzdłuż Ślęzy

Obiekt handlowy przy Ślężnej jest usytuowany w tzw. zielonym klinie, który jako jedyny dochodzi prawie do krawędzi Starego Miasta. Warto utrzymać go jako teren z ekstensywną, rzadką i niewysoką zabudową, głównie dla potrzeb sportu, rekreacji, zieleni, a handel ma mieć charakter uzupełniający.

Co z drogą z Niskich Łąk do Blizanowic
Maciej: Witam. Czy planuje się na stałe ograniczyć ruch samochodowy na drodze z Niskich Łąk przez Trestno do Blizanowic? Są to piękne tereny rekreacyjne dla Wrocławian. Niestety po oddaniu odcinka obwodnicy wschodniej zrobił się tu potężny ruch samochodowy. Droga jest kompletnie nie przystosowana do takiego ruchu. Jest wąska, kręta, nie ma chodników i przebiega obok terenów wodonośnych miasta. Zamiast kierować tędy ruch warto by udrożnić ulicę Opolską.

Zgadzam się, że ulicę otaczają piękne tereny rekreacyjne. Miasto nie kieruje ruchu na tą drogę, ale nie może też w ogóle zabronić przejazdu tą drogą. Ulica Opatowicka jest drogą kategorii gminnej wyprowadzającą ruch z centrum miasta w stronę Trestna, prowadzi również komunikację zbiorową autobusową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa droga, dla której została nadana kategoria, jest przestrzenią publiczną i winna być dostępna dla wszystkich na równych prawach. Nie ma więc możliwości przeznaczenia jej np. dla wybranej grupy użytkowników na prawach wyłączności bądź zamknięcia dla ruchu w wybrane dni np. w niedzielę. Z ulicy wyeliminowaliśmy ruch pojazdów ciężarowych o masie powyżej 9 ton poprzez zastosowanie oznakowania.

Dla potrzeb ruchu pieszego i ruchu rowerowego w ramach przebudowy Wrocławskiego Węzła Wodnego na koronie wału wzdłuż ulicy Opatowickiej została zrealizowana odcinkowo trasa pieszo-rowerowa o nawierzchni szutrowej.

Dostępna w istniejących liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego nie pozwala na istotną poprawę przepustowości ulicy Opolskiej. Ważne jest natomiast dokończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, co pozwoli realizować szereg połączeń po wschodniej stronie miasta obwodowo, bez konieczności wjazdu do Wrocławia z tego kierunku.

WOW
Karol: Kiedy rozpocznie się budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia? Kluczowej inwestycji dla Wrocławian, w której kosztach ma partycypować miasto.

Nie jest to inwestycja Gminy Wrocław. Natomiast Miasto deklaruje udział finansowy w budowie brakujących odcinków obwodnicy w kwocie 33 mln zł.

Obwodnica starego miasta
Panie prezydencie, skoro powracamy do koncepcji uspokojenia ruchu w centrum , to kiedy mniej więcej można spodziewać się rozpoczęcia budowy ŚTP w celu odciążenia Kazimierza wielkiego? A także jakie są szanse na tramwaj przez długą w momencie, gdy nie zostanie wyremontowany most kolejowy nad nią w tej perspektywie unijnej?

Nazwą ŚTP (śródmiejska trasa południowa) określa się roboczo ciąg ulic umożliwiających przejazd od pl. Spolecznego do pl. Strzegomskiego z pominięciem centrum, a wykorzystując takie ulice jak Pułaskiego Dyrekcyjna, Szczęśliwa czy Zaporoska.

Sposób realizacji tej idei określony będzie w konsultowanej obecnie Strategii Rozwoju Wrocławia, ale od razu należy wyjaśnić, ze nie myślimy tu o jakiejś trasie rozumianej jako ciąg szerokich ulic o dużej przepustowości. Byłoby to błędne podejście, sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju i obecnej polityki mobilności.

Chcemy powoli modernizować poszczególne ulice a nie jednorazowo budować trasę. Np. w roku 2017 będzie zmodernizowana ul. Dyrekcyjna, do ul. Pułaskiego wrócimy jak się wyjaśnią losy ostatnich 4 kamienic na tej ulicy przy Małachowskiego, a ważne połączenia Tęczowej z Robotniczą uzależnione jest od inwestycji kolejowych w rejonie Dworca Świebodzkiego.

A także jakie są szanse na tramwaj przez Długą w momencie, gdy nie zostanie wyremontowany most kolejowy nad nią w tej perspektywie unijnej ?

Jesteśmy zdeterminowani zbudować tramwaj zarówno w ul. Popowickiej jak i w ul. Długiej w tym okresie finansowania unijnego. Robimy wszystko co możliwe, aby kolej przebudowała w tym czasie wspomniany wiadukt. Jeżeli procedury kolejowe będą się opóźniać, będziemy dążyć do zrealizowania modernizacji wiaduktu obok ZDiUM nawet własnymi siłami, a z PKP rozliczyć inwestycję nawet w roku 2020. Choć mam nadzieję, że takie rozwiązanie nie będzie konieczne.

Zbiornik na Odrze
Jan CZK: Dzień dobry. Chciałbym zapytać, dlaczego na Odrze (zwłaszcza w okolicach Wrocławia) nie ma żadnego zbiornika zaporowego? Teraz przy okazji suszy,żeby utrzymać stan Odry, woda jest spuszczana ze zbiorników Topola, Kozielno, Jezioro Otmuchowskie, Nyskie, Mietkowskie i z Turawy. Żaden z tych zbiorników nie jest na Odrze. Jeden zbiornik przed i jeden za Wrocławiem byłby świetnym zabezpieczeniem przed suszą oraz przed powodzią. Do tego byłyby idealnym miejscem na wypoczynek, szeroko pojętą rekreację wodną, rajem dla wędkarzy, żeglarzy itd. Same korzyści, Panie prezydencie.

Gospodarka wodna na Odrze leży w kompetencjach władzy centralnej, reprezentowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Władze miasta nie mają bezpośredniego wpływu na działania inwestycyjne administratorów cieków wodnych i właścicieli terenów na których takie inwestycje mogłyby powstawać, zwłaszcza poza granicami miasta.
Pragnę zauważyć, że Odra na terenie miasta jest rzeką w dużym stopniu uregulowaną i nawet tego lata nie było na niej sytuacji podobnej do tej w Warszawie. System zbiorników znajdujący się na dopływach (kaskada Otmuchów – Nysa) w znacznym stopniu wpływa na poziom regulacji wód w rzekach. Wszystkie wymienione przez Państwa zbiorniki są w zlewni Odry. RZGW tego lata regulowało stan wody w sposób prawidłowy i sprawny, zważywszy na ogólną sytuację meteorologiczną (długotrwały brak opadów). Budowa zbiornika bezpośrednio w mieście lub jego najbliższych okolicach jest niemożliwa, ze względu na skomplikowaną infrastrukturę hydrotechniczną (jazy piętrzące, śluzy, czy ujęcia wody) oraz aglomeracyjną – w mieście po prostu nie ma miejsca na taki zbiornik. Jeśli chodzi o cele rekreacyjne, to funkcję tę spełniają zbiorniki Mietków i Bajkał, poza tym właśnie rozpoczął się przetarg na inwestycje zmierzające do przywrócenia funkcji rekreacyjnej nadbrzeża rzeki Oławy.

Budynek NOT
Kamil: Panie prezydencie , jaką jest szansa na przejęcie przez miasto budynku NOT przy Piłsudskiego i przywrócenie mu należytej chwały? 

Budynek NOT znajduje się w użytkowaniu wieczystym dwóch współużytkowników:

  • Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie,
  • Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Co do przejęcia budynku, to nigdy nie było takiego pomysłu. Prezes wrocławskiego oddziału zwrócił się do miasta z wnioskiem o wyremontowanie budynku, ponieważ stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego, brak jest formuły dzięki której mogliby zostać beneficjentem.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~spółdzielcy metalowca Wro
2015-12-11 22:47:40
z adresu IP: (37.128.xxx.xxx)
Ocena: 1
Panie prezydencie Wrocławia,pan i p. architekt Marek Gabriel, pomimo setek podpisów,protestu mieszkańców osiedla Grabiszyńska -Fiołkowa zgadza się na budowę bloku na naszym maleńkim podwórku.Dlaczego władni naszego miasta nie reagują, Wołamy o pomoc ,aby spółdzielnia mieszkaniowa Metalowiec we Wrocławiu przestała kpić ze spółdzielców. Prosimy o interwencję, dla nas nie ma miejsc parkingowych, nie ma miejsca na altankę śmietnikową. Spółdzielnia nas oszukuje,spółdzielcy płacą za wszystko.Członkowie nie mają nic do powiedzenia.
~met
2015-11-26 11:35:11
z adresu IP: (192.157.xxx.xxx)
Ocena: 0
Na większość istotnych pytań NIE padła odpowiedź ewentualnie klasycznie wymijająca lub będąca totalną nieprawdą - jakby P. Prezydent nie chodził po mieście. To jakiś żart. Generalnie nie mam wiele do zarzucenia, podoba mi się w ogólnym zarysie kierunek w jakim idzie Wrocław ale takie wypowiedzi powodują, że otwiera mi się nóż w kieszeni... Kaufland na Ślężnej nie powinien powstać i chyba nikt nie zgodzi się ze słowami P. Dutkiewicza (sądzę, że On sam się z nimi nie zgadza tylko musi dyplomatycznie wybrnąć), Miasto się rozlewa, a w środku jest masa wolnych przestrzeni i jak można temu zaprzeczać? Odpowiedź na zadane pytanie o budynek NOT pada połowiczna - to kiedy remont?!
~Adam
2015-11-19 22:14:06
z adresu IP: (217.99.xxx.xxx)
Ocena: 2
Plany miejscowe, które pokrywają 56% - wystarczy na nie spojrzeć, a ponad 20% z tych 56% pokrywa pola irygacyjne i ich okolice, około 15% z tych 56% pokrywa tereny, na których i tak poprzez wprowadzone zapisy nic nie można zrobić, część planów posiada archaiczne zapisy zainwestowania, które w praktyce nie funkcjonują, część dopuszcza realizację obiektów typu kaufland mimo, że przy zapisie uniwersalnym mogłyby być wspaniałymi terenami zabudowy typu MW-U lub U-MW, itd... Teren dawnego wzgórza Andersa został zabudowany budami, które obniżają wielkomiejskość Wrocławia - i trudno nadać mu nazwę klinu zielonego (kiedyś teren pomiędzy Kamienną, a Spiską i Ślężną posiadał piękną koncepcje budowy wielofunkcyjnych obiektów sportowych jako spójnej inwestycji rekreacyjno-sportowej. Budowa pawilonu przy Ślężnej to kolejna porażka władz miasta tak samo jak zapyziałe, nieprzystające targowisko przy Swobodnej - a mamy taką wspaniałą Halę Targową, i taka piękna Hala Targowa przy Kolejowej została zniszczona - można było ją odbudować i nie doprowadzać do budowy karykatury przy Swobodnej. Inna sprawa. Wrocław zamienia się coraz bardziej w zapyziałe miasto. Czy ktoś pamięta jak wyglądają wielkomiejskie chodniki. Śmiem wątpić, aby wiedziały to władze miasta na czele ze ZDiUMem. Całe połacie nawierzchni chodnikowych są pozbawiane swojego charakteru, wyrywane są wspaniałe w większości przedwojenne płyty kamienne, kostki bazaltowe i zastępowane odrażającą śmietnikową kostką typu psia kość. mamy na Dolnym Śląsku kamieniołomy, można je wykorzystać tak jak to robili starożytni Niemcy. Jak wygląda obecnie chodnik przy odnowionym budynku Sądu od Podwala (tak jak twarz urzędnika - jak bezkształtna masa). Nikt mnie nie przekona o nowoczesności bo to jest proces cofania. Czy ktoś widział ul. Nasturcjową - co zostało z jej płyt i kostki bazaltowej - teraz tylko psia kość. Jak wygląda chodnik wzdłuż ul. Świdnickiej a zwłaszcza przy Arkadach Wrocławskich - jak kwiatek do kozucha - tu kamień, a pod nogami psia kość. Tak samo ścieżki rowerowe, nie lepiej te trasy przy burzeniu ulic budować z trwałej bezfazowej kostki granitowej z granitu czerwonego - wiem -drogi, ale to dla miasta. Co do drogi 342 to niestety wiem, że władze miasta mają na tą drogę uczulenie i wysypkę i ta pokrętna wypowiedź świadczy wybitnie o zaangażowaniu się w jej budowę. Do Leśnicy tez można by było dojechać na parking (te angielskie określenia mnie dobijają) i pociągiem lub tramwajem do centrum, to samo od strony Długołęki, to samo od Trzebnicy, to samo od Bielan, to samo od Siechnic, Świdnicy. Nie, władze Wrocławia uczulone są tylko na drogę Oborniki Śląskie-Wrocław (342).
~z Mikstatu
2015-11-19 17:39:30
z adresu IP: (93.175.xxx.xxx)
Ocena: 1
Wrocław Dutkiewicza: Rynek tylko dla gości z zagranicy. Ceny niebotyczne i żadnej zieleni. Dzielnice Brochów, Jagodno, Nowy Dwór - maksymalnie zasyfione. Ukryte bezrobocie rozwija się jak nowotwór złośliwy. W stolicy Dolnego Śląska rośnie liczba osób bezdomnych o co najmniej 2-4 tysiące. Brakuje barów polskich rozwijają się za to obrzydliwe, kosmpolityczne sieciówki z zatrutą żywnością etc...
~d23
2015-11-19 12:25:30
z adresu IP: (95.143.xxx.xxx)
Ocena: 3
Oh, widzę, że komentarz został usunięty. Czemu żadne pytanie o rozwój sieci tramwajowej (chodzi mi o Psie Pole) nie zostało zadane? Gdzie pytanie o tramwaje zabytkowe? Nie zmieściły się bo wymagałyby konkretnej odpowiedzi a nie słowotoku.
~Komentarz został usunięty
2015-11-19 12:05:21
z adresu IP: (95.143.xxx.xxx)
Ocena: -3
Komentarz został usunięty
~krz
2015-11-19 11:23:46
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: -1
Też nie podoba mi się ten Kaufland, tam byłby fajny klin zieleni, który można byłoby wydłużyć aż do Suchej, przez odpowiednie regulacje zagospodarowania przestrzennego, szczególnie dotyczące zabudowy terenu po PKS, gdzie teraz będzie jeden wielki moloch i zero zieleni.
~pol
2015-11-19 10:38:01
z adresu IP: (217.237.xxx.xxx)
Ocena: 12
a to mi Dutkiewicz z rana poprawił humor. W mieście nie ma urban-sprawl. Haha. Jagodno, Stabłowice, jakaś masa bloków na Strachocinie, na Zakrzowie i innych zadupiach, wreszcie Smolce, ile jest bloków w okolicach Factory, ten człowiek łże w żywe oczy. Komedia. I on da im usługi "w przyszłości" a na razie to buduje kolejne drogi typu na Jagodno tylko po to żeby korek przeniósł się bliżej miasta. A odpowiedź o blaszak Kauflanda na Ślężnej przebija wszystko ;-) Dutkiewicz odleciał całkowicie. Jaki zielony klin? kilkaset metrów od dworca PKP, ścisłe centrum miasta, on pozwala zbudować blaszak degradując okolicę na kolejne X lat, a on gada o zielonym klinie rekreacji i sporcie. Hahahahaahah. Ale mi wrocławian nie jest żal, tak jak Polaków z Macierewiczem i Kamińskim. Mają to co sami sobie wybrali..
Reklama