Regulamin konkursu: W podróż z Radiem Wrocław

Radio Wrocław | Utworzono: 2018-02-18 10:42

Regulamin konkursu
1. Postanowienia wstępne
1.1. Organizatorem Konkursu jest Radio Wrocław, Sponsorem Konkursu jest MTT Sp. z o.o.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia Wrocław i emitowany jest w programie antenowym Radia Wrocław.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach
2.1. Konkurs polega na przesłaniu zabawnego zdjęcia z wakacji/podróży/wyjazdu za pośrednictwem maila, wraz z numerem telefonu pod wskazany przez Organizatora adres mailowy w terminie od 19 lutego godz. 15.00 do 23 lutego godz. 16.40 2018 roku.
W konkursie antenowym zostanie wyłonionych 5 uczestników, którzy wezmą udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną w dniu 24 lutego 2018 roku od godziny 15.00.
2.2. Nagrodę finałową w Konkursie stanowi: voucher o wartości 6000 złotych do wykorzystania w Biurze Podróży MyTravel.pl. Radio Wrocław wydaje nagrody w imieniu Sponsora – MTT Sp z o.o. i w związku z tym wszelkie obowiązki podatkowe, związane z tym wydaniem, spoczywają na Sponsorze. O nagrodzie przewidzianej w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia Wrocław.
2.3. Sponsorem nagród w konkursie jest MTT Sp. z o.o., który zostanie określony podczas przeprowadzania konkursu.
2.4. Zwycięzcą zostaje autor najzabawniejszego zdjęcia wakacyjnego, wybranego przez Komisję konkursu – redaktorów prowadzących audycję i przedstawiciela działu marketingu Radia Wrocław, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, z uwzględnieniem dobrowolnego udostępnienia danych osobowych ujętych w treści § 3., a następnie stawi się osobiście w dniu 24.02.2018 r. o godzinie 15:00 przy Studiu Radia Wrocław w Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1, gdzie będą odbywały się Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego i weźmie udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną.
2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem zdjęcia, w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody i wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca i procedura zostanie powtórzona.
2.7. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu 24. lutego 2018 r. Niezgłoszenie się w ustalonym terminie, w celu odebrania nagrody, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.
2.8. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę adresu mailowego, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście, po wylegitymowaniu się dokumentem tożsamości zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL.
2.9. Zabronione jest wysyłanie zdjęć z adresów mailowych, na które nie można odpowiedzieć, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

3. Przetwarzanie danych
3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10, w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
3.2. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje
4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach
5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie.
5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.
6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiowroclaw.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~isis2018-02-23 12:57:35 z adresu IP: (185.56.xxx.xxx)
Co to jest Rekuglamin? ;)