Ostatni dzień, aby zarejestrować komitet (PORADNIK)

| Utworzono: 2014-09-02 08:15 | Zmodyfikowano: 2014-09-07 21:02
A|A|A

fot. prw.pl

Jesienne wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Wybierzemy w nich blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kto może kandydować?
W wyborach samorządowych wystartować może każdy, jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności. W Polsce wybiera się radnych czterech szczebli: wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz jednostek pomocniczych  - gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla).

Kandydatem nie może być osoba:
• skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe. Okoliczność, czy kandydat spełnia wyżej opisany warunek, podlega ocenie według stanu na dzień wyborów;
• wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę biernego prawa wyborczego
• będąca obywatelem Unii Europejskiej, niebędąca jednocześnie obywatelem polskim, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem;
• pozbawiona praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu;
• pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
• ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Zakładanie komitetu wyborczego
Potrzebnych jest 5 osób, mających prawo wybierania, aby utworzyć komitet wyborczy wyborców.
Powołanie komitetu wyborczego musi być poparte co najmniej 20 podpisami wyborców mających prawo wybierania.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Poradnik kandydata/kandydatki
w wyborach samorządowych Fundacji im. Stefana Batorego

Jeśli komitet zamierza zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie, musi zebrać podpisy pod utworzeniem komitetu co najmniej:

  • 1000 osób mających prawo wybierania

Rolą komitetu jest organizacja wyborów, zgłoszenie list kandydatów a po wyborach złożenie sprawozdania finansowego. W tym celu komitet powołuje pełnomocnika komitetu, który go reprezentuje, a w większych miejscowościach również pełnomocnika finansowego. Komitet wyborczy organizuje również zbieranie podpisów pod listą kandydatów, najmniejsza liczba podpisów to:

25 podpisów wyborców gminie do 20 000 mieszkańców,
150 podpisów wyborców w większych miejscowościach,
200 podpisów wyborców w wyborach do powiatów,
300 podpisów wyborców do  do sejmiku województwa.

Koszty kampanii
Limit wydatków określa ordynacja wyborcza i na jeden mandat radnego wynosi:

  • 750 złotych w gminach do 20 000 mieszkańców,
  • 1 000 złotych w gminach powyżej 20 000 mieszkańców,
  • 2 000 złotych do rady powiatu,
  • 3 000 złotych w miastach na prawach powiatu,
  • 5 000 złotych w wyborach do sejmiku województwa

Ile głosów potrzeba by zostać radnym?
Jest to uzależnione od wielkości regionu, a co za tym idzie wynik może być różny. W większych okręgach (województwo, powiat, miasto) kandydat musi uzyskać co najmniej 5% poparcie by uczestniczyć w podziale mandatów, a mandat otrzymują ci którzy uzyskali największa liczbę głosów.

KALENDARIUM WYBORCZE
wybory samorządowe 2014

• do 7 września – należy podać do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu

• 8 września – mija termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

• do 17 września – można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

• do 22 września – komisarze wyborczy muszą powołać terytorialne komisje wyborcze

O kandydowaniu z komisarzem wyborczy (ROZMOWA)

• do 7 października – do godz. 24 można zgłaszać kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów, sejmików województw

• do 12 października – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

• 17 października – do godz. 24 mija termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

• 17 października – do godz. 24 zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

• do 22 października – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

• do 24 października – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

Jak skutecznie walczyć o mandat? I czy to się opłaca?

• do 26 października – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy, zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

• do 7 listopada – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

• do 11 listopada – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

• 14 listopada – o godz. 24 zakończenie kampanii wyborczej

• 16 listopada – w godz. 7–21, głosowanie


źródło: pkw.gov.pl, radni.pl

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama